Meny
Svein Holmøy

Vi skal tilby heldøgns pleie og omsorg i hele Tønsberg

I årene som kommer vil det være økende behov for bemannede omsorgsplasser i Tønsberg. Dette vil skje selv om det gjøres en rekke andre tiltak for å forebygge dette som for å nevne noen:

* Styrking av hjemmesykepleien. En svært stor andel av de eldre får all hjelp hjemme.

* Fullt trykk på implementering av nye verktøy/hjelpemidler.

* Forebygging og nye avlastningstilbud innen demens. (Siste nye er dagtilbud innen demens på Grøstad gård)

* Informasjonskampanjer, nye bygg og tiltak slik at mange eldre velger å bosette seg slik at alderdommen blir enklere i bofellesskap, enklere bolig osv.

I Tønsberg er dagens tilbud innen heldøgns pleie drevet for det meste av kommunen. Unntaket er to privatdrevne sykehjem som kommunen tildeler plasser til (84) og betaler leie for. (Marie Treschow og Maribu.)

I februar ble det i kommunestyret bestemt, med knappest mulig margin, at det skal lyses ut en offentlig konkurranse på et bygg til de 84 plassene for å erstatte disse når avtalen går ut 1. juli 2028. Det ble også vedtatt en oppgradering av den eldste fløyen på Eik sykehjem, samt 20 nye plasser.

Tønsberg har med dette vedtaket kommet svært langt i å tilby topp moderne og gode heldøgnspleie i de plassene som leveres av kommunen. Re Helsehus, og nå også Hogsnes Helsehus, som jo har erstattet gamle Træleborg, samt andre tilbud på Nes og Eik oppleves av de aller fleste som svært gode institusjoner som leverer godt når våre pleietrengende må ha heldøgns pleie. Dette har vi fått til, og dette kan vi i Tønsberg kommune!

Tror vi kan fastslå at det er de private sykehjemmene som har hengt etter rent bygningsmessig (dvs. Marie Treschow og Maribu). Pleien er nok slik den skal være, men her er bygningene rett og slett bygd for en annen tid. De kan i dag ikke ta imot alle typer pasienter. Oppussing er ikke mulig eller økonomisk forsvarlig, selv om dagens eier/driver ønsker videreføring av driften.

Posisjonens forslag for å erstatte disse 84 plassene var opprinnelig å utrede utbygging ved Eik (20 plasser) samt de siste 64 ved Re Helsehus og/eller ved Nes i Slagen. Vi foreslo altså å utvide institusjoner som vi allerede har og kjenner.

Dette ble altså nedstemt, og opposisjonen i kommunestyret fikk flertall for å sende de 84 plassene på «konkurranse om kontrakt for 84 sykehjemsplasser i Søndre Slagen fra 1/7-2028». Slik stod saken nå inntil formannskapsmøtet denne uka.

Kommunedirektøren foreslo da å «børste støvet» av planene som finnes for Olsrød. Han sier selv at Olsrød kan være en «Fall back plan» dersom anbudskonkurransen om de 84 plassene ikke fører frem. Kommunen har ansvar for å levere pleie til de 84 plassene som går ut av kontrakt 1. juli 2028.

Fem år for å planlegge, bygge og sette i drift et stort sykehjem er egentlig snau tid. I alle fall så lenge ikke engang tomt er bestemt.

Forslaget fra Sp og Steinar Solum om at kommunen skal starte med regulering av Olsrød (Husmorskolen) også som sykehjem i tillegg til omsorgsboliger fikk full tilslutning i formannskapet.

Slik står saken nå. Høyre overrasket nok i møtet med å si at de åpnet for å utvide området for nytt sykehjem til å bli større enn kirkesognene i Søndre Slagen, men vil komme tilbake på dette før kommunestyret.

Dette er litt underlig fordi man da nærmer seg Eik og andre steder vi allerede har kommunale sykehjem. Man fjerner seg også fra Søndre Slagen. Olsrød og Nes er jo begge innenfor området det utlyses konkurranse i. I tillegg eier kommunen noen tomter innenfor kirkesognet Søndre Slagen.

Sp mener uansett: Vi skal tilby heldøgns pleie fordelt godt over hele kommunen og nær der folk bor. Dette selv om avstandene i Tønsberg er relativt små.

Å bli skrevet inn på et hjem med heldøgns pleie kan være en svært sårbar situasjon. Da er det er viktig at man ikke blir plassert langt fra pårørende – på en ny og helt ukjent plass.

Tønsberg Sp mener at kommunens økonomiske situasjon, som i kontrast av alle dystre spådommer da det nye kommunestyret startet, nå er under god kontroll og posisjonen har opparbeidet et solid bufferfond. Derfor bør reguleringen av helsehus på Olsrød starte så raskt som mulig. Vi trenger plassene uansett før eller siden. Usikkerheten med en åpen konkurranse av nytt privat helsehus i Søndre Slagen gjør nok ikke en forsering av helsehus på Olsrød mindre aktuell.