Meny
Bli medlem

Vestland

Aktuelt

Følg oss på Facebook
Fylkeskommunen må bruka utestemma for bulyst og attraktivitet!

Fylkeskommunen må bruka utestemma for bulyst og attraktivitet!

Den nye digitale kvardagen gjev større mogelegheiter til å jobba kvar ein vil. Det vil også kunna bety at folk i større grad vil bu i byen og arbeida i distrikta, slik både Fylkesordføraren, fylkesrådmannen og redaktøren i Firda nyleg peika på. Det vil kunna føra til ei ytterlegare sentralisering.

Gode fylkesting!

Gode fylkesting!

I dette tingseta ligg det to saker, eg vil starta med. Først, Årsmeldinga frå mobbeombodet, som har laga eit tenkt case om mobbing og utanforskap. Dette er sterk lesnad, og eg apellerer til at fylkestinget støttar våre vener i kommunane i arbeidet for å inkludera alle, alltid. Den andre saka er vedtakssaka frå elev- og lærlingombodet, med tilråding i fire punkt, som er positivt innstilt til Fylkestinget, og understrekinga mi er å vera ein aktiv skuleeigar der særleg Oppko følgjer tilrådinga tett.

Det skal vere trygt å vere hybelbuar

Det skal vere trygt å vere hybelbuar

Eg synest det er flott at tilhøva for ungdom som bur på hybel kjem opp som sak i fylkestinget.  

Det vert gjort ein kjempegod jobb på mange vidaregåande skular allereie, men det er behov for å kartlegge kor mange som faktisk bur på hybel slik at dei enkelte skulane har oversikt.  

Alle skal ha rett til å fullføre ei vidaregåande opplæring

Alle skal ha rett til å fullføre ei vidaregåande opplæring

For å gjere dette mogleg må Vestland fylkeskommune utvikle eit fleksibelt opplæringstilbod som innbyggarane kan nytte, uavhengig av bustad og livssituasjon.

 

 

Endeleg spaden i jorda på Folgefonntunnellen- Årsnes.

Endeleg spaden i jorda på Folgefonntunnellen- Årsnes.

 

Fylkestinget vedtok i dag byggestart for investeringsprosjektet Fv 500 Folgefonntunnellen – Årsnes i Kvinnherad.

Det er vår tur no!

Det er vår tur no!

Gode regionale utviklingsaktørar – velkomne til Vestlandstinget!

Samarbeidspartia aukar opp kapasiteten på yrkesfaga i Vestland

Samarbeidspartia aukar opp kapasiteten på yrkesfaga i Vestland

-Søkjartala til vidaregåande opplæring i Vestland syner at fleire søkjer seg til yrkesfag. Dette er ei ynskt utvikling og svarer til behov i arbeidslivet for faglært arbeidskraft. Senterpartiet er difor veldig glad for at samarbeidspartia Ap, Sp, Mdg, Sv, Krf og Venstre aukar opp kapasiteten på yrkesfag for å møte behova til arbeidslivet i Vestland, seier Alexander Fosse Andersen (Sp), medlem av hovudutval for opplæring og kompetanse.

Vil elektrifisering av sokkelen hindra nye grøne arbeidsplasser i Vestland ?

Vil elektrifisering av sokkelen hindra nye grøne arbeidsplasser i Vestland ?

Fylkestinget i Vestland vedtok i dag følgande uttale om elektrifisering av sokkelen.

Gruppeleiar i Senterpartiet, Aleksander Øren Heen, løfta uttalen inn i fylkestinget. Uttalen vart samrøystes vedteken.

 

 

Fylkesordførar Jon Askeland si tale til fylkestinget

Fylkesordførar Jon Askeland si tale til fylkestinget

Fylkesordørar Jon Askeland starta, tradisjonen tru, tingsetet med si tale til fylkestinget.  

Krev dei mest utsette raspunkta sikra innan 10 år!

Krev dei mest utsette raspunkta sikra innan 10 år!

Fleire sentrale senterparti-politikarar på Vestlandet går no ut og krev rassikring høgare opp på den politiske agendaen. I eit felles forslag til programbehandlinga på landsmøtet i Senterpartiet krev dei at staten skal forplikte seg på å sikre alle dei punkt​a på vegane med høgast rasfaktor i løpet av ein 10 års periode.

Spinning