Meny
10 gode grunnar til å røyste Senterpartiet

10 gode grunnar til å røyste Senterpartiet

1. NÆR FOLK 

Alle har rett på gode tjenester i nærmiljøet. Helse- og omsorgstjenester, barnehager, skoler, kultur- og fritidstilbud, politi, brannvesen og ambulanse skal være godt utbygd i hele landet. 

 

2. HELE NORGE 

Det unike med Norge er at det bor folk i hele landet, og at det finnes attraktive og gode lokalsamfunn uansett hvor du bor. Vi skal ha en nasjonal politikk som skaper levende lokalsamfunn i hele Norge. 

 

3. NORSK MAT 

Velger du norsk mat får du kvalitet, trygghet og kortreist klimavennlig mat. Vi vil styrke norsk matproduksjon, gjenopprette kornlagre, øke selvforsyningsgraden og styrke tollvernet. 

 

4. NASJONAL KONTROLL 

Vi mener at sterkere nasjonal kontroll over grunnleggende samfunnsområder er nødvendig for å øke tryggheten til folk i Norge. De siste års kriser har vist hvor sårbart et land er, dersom det mangler sikker tilgang til mat, medisiner, energi eller arbeidskraft. 

 

5. STYRKA FORSVAR 

Marinen skal seile mer, våre fly skal fly mer og Hæren og Heimevernet skal øve mer. Vi vil styrke Forsvaret gjennom bedret finansiering og økt bemanning. Forsvaret skal være mer tilstede i nordområdene. 

 

6. NORSK KRAFT 

Rimelig og ren energi har vært et grunnleggende velferdsgode, og er en fordel for norsk industri og næringsliv. Vi vil sikre stabile, rimelige og konkurransedyktige strømpriser i framtida og sikre nasjonal kontroll over kraftressursene. Vi vil ikke gi EU makt over norsk energipolitikk. 

 

7. TRYGG OMSORG 

Vi vil at eldre må få bo i egen bolig så lenge de kan og vil, men ha tilbud om nok og trygge omsorgsboliger eller sykehjemsplasser når de har behov for det. Vi vil ha et sterkt offentlig helsevesen som garanterer likeverdige tjenestetilbud i hele landet. 

 

8. HVERDAGSØKONOMI 

I en usikker tid er opplevelsen av trygghet avgjørende. Et viktig svar på dette er å føre en politikk som bidrar til redusert prisvekst og dermed lavere rente. Norge skal være et samfunn med høy velstand der sosiale og geografiske forskjeller er små. 

 

2023 lille grønne front.jpg

9. SIKRE ARBEIDSPLASSER 

Norsk velstand og lokalsamfunn er i stor grad bygd på bruk av våre naturresurser. Vi vil sikre at bruk av ressursene gir verdiskapning og arbeidsplasser i hele Norge, og skape helhetlige næringskjeder fra råvare til produksjon. Vi vil gi norske bedrifter gode rammevilkår og redusere det samla skatte- og avgiftsnivået. 

 

10. ENKLERE REISER 

Vi vil sikre transporttilbudet for å forenkle hverdagen til folk i hele landet. Infrastruktur binder landet sammen og er en uunnværlig del av hverdagslivet for folk og bedrifter. Vi viderefører billigere ferjer, lavere flypriser i distriktene og øker vedlikeholdet på vei og bane. 

 

 

Denne artikkelen ble først publisert 09.11.2020