Meny

Nasjonal transportplan (NTP)

Publisert : 22.06.2021 #Transport og kommunikasjon

Vi mener at en økning i den totale planrammen for NTP på 7,17 milliarder er nødvendig dersom en skal klare å utvikle et transportsystem for hele landet.

Fylkesveiene er ikke omfattet av bevilgningsrammene under NTP, men Senterpartiet har i innstillingen til transportkomiteen satt av 2,3 millioner kroner i økte bevilgninger til tunellsikring på fylkesveiene for perioden 2019 – 2024. Regjeringen vil stanse tilskuddet til tunellsikring i 2019, men Senterpartiet forlenger det til 2024.  I tillegg har partiet plusset på rassikringspotten med 2 milliarder kroner, der halvparten går til fylkesveier.

Stortingets ambisjon om en styrket samferdselssatsing må også innbefatte at vi satser på fylkesveinettet, som dekker størsteparten av landets veinett. Ved siden av vedtak om et tiårig nasjonalt vedlikeholdsprogram, ser vi det som helt nødvendig å sikre tunellene på fylkesveiene. Dette gjør vi gjennom egen avsetning i NTP. I tillegg løfter vi rassikring med to milliarder kroner i NTP, noe som er svært viktig for mange som bruker rasutsatte veier. 

Vi vil blant annet:

- Øke den totale rammen for NTP med 7,17 milliarder
- Framskynde pengebruken til første planperiode
- Utsette og kutte på E18 Lysaker - Strand og E18 Strand – Ramstadsletta