Meny

Samferdsel og infrastruktur

Publisert : 22.06.2021 #Transport og kommunikasjon

Senterpartiet vil at alle skal kunne leve gode liv i hele Norge. Da må havner, veier og internett være bygd ut og godt vedlikeholdt i hele landet. 

Infrastruktur som vei, jernbane, havn, ferger, flyplasser, bredbånd og mobilnett knytter landet sammen og er en viktig del av hverdagslivet for folk og bedrifter. Senterpartiet vil bygge og vedlikeholde sikker, effektiv og miljøvennlig infrastruktur i hele Norge.

Hovedmålet er å sikre transport- og kommunikasjonstilbudet på en måte som forenkler hverdagen til folk i hele landet og øker lønnsomheten og utjevner konkurransevilkårene for næringslivet gjennom å redusere avstandsulemper. Økt vedlikehold og bygging av ny infrastruktur er nødvendige tiltak for å øke sysselsettingen i alle deler av Norge

Det meste av trafikken vil også i framtida gå på veinettet. Opprustning av de gjennomgående stamveiene nord-sør og øst-vest skal prioriteres høyt. Vi vil i tillegg redusere flaskehalser på riks-, fylkes- og kommuneveier. Senterpartiet vil utarbeide nye vurderingskriterier for hva som er hensiktsmessig veistandard på nye og gamle anlegg. Senterpartiet vil opprette et vedlikeholdsprogram for fylkesveinettet for å redusere vedlikeholdsetterslepet betydelig.

Senterpartiet vil:

– Satse kraftig på å redusere vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesveier
– Gjennomføre et særlig fylkesveiløft hvor staten bidrar med ekstra midler. Det må i forkant gjennomføres en helhetlig behovsanalyse for fylkesveinettet slik det er gjennomført på riksveinettet.
– Fjerne den statlige godkjenningsordningen for bompengeprosjekt på fylkesveiprosjekt
– At staten overtar garantiansvaret for eksisterende og kommende bompengeprosjekter på riksveier.