Meny

Arbeidsliv

Publisert : 06.07.2021 #Arbeids- og sosial

Senterpartiet har som mål at flest mulig skal jobbe. Et arbeid å gå til der man får brukt evnene sine på en god måte, er viktig både for den enkelte og for samfunnet som helhet. 

Norsk arbeidsliv må utvikles i samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere. Samarbeidet bygger på målsettinger om høy verdiskapning, full sysselsetting, jamn fordeling av inntektene og reallønnsvekst for alle grupper. Framtiden til den norske arbeidslivsmodellen avhenger av et velfungerende trepartssamarbeid der partene står sammen om å bygge opp og å forsvare et godt organisert arbeidsliv. Nedgangen i antallet fagorganiserte og mindre bruk av tariffavtaler undergraver denne plattformen. 

Internasjonalisering, arbeidsinnvandring, endringer i næringsliv og utvikling av teknologi påvirker maktforholdene mellom partene i arbeidslivet. En offentlig maktutredning bør settes i gang for å kaste lys over denne utviklingen, og fremme forslag som bidrar til at partene kan videreføre samarbeidet på grunnlag av likeverdig styrke. Det er også viktig å undersøke og dokumentere konsekvensene uregulert arbeidsinnvandring har på det norske arbeidsmarkedet. Det er flere store utfordringer knyttet til høy arbeidsinnvandring, som lavere produktivitetsutvikling, lavere lønnsvekst og lavere status innenfor flere tradisjonelle håndverksyrker.

Det overordnede hensynet er å ivareta det norske arbeidsmarkedet og vårt eget behov for sysselsetting. Vårt viktigste virkemiddel er fagorganisering, trepartssamarbeid og kontrollert arbeidsinnvandring for å sørge for at norske lønns- og arbeidsvilkår gjelder i Norge.

Vi må gjøre avtalen om inkluderende arbeidsliv mer forpliktende for alle parter i arbeidslivet. Både privat og offentlig sektor må forplikte seg til å få flere med nedsatt arbeidsevne inn i arbeidslivet

Arbeidslivskriminalitet undergraver levevilkårene for seriøse bedrifter og forverrer arbeidsforholdene for arbeidstakere i deler av det norske arbeidslivet. Myndighetene må motarbeide dette langt med langt sterkere virkemidler enn det som brukes i dag. Senterpartiet vil styrke myndighetenes arbeid for å avdekke og forhindre arbeidslivskriminalitet i samarbeid med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene.

Relaterte personer

Per Olaf Lundteigen

Stortingsrepresentant (Buskerud)
• Medlem i Arbeids- og sosialkomiteen )

Rådgiver: Benedicte Fjeldberg
401 94 701 [email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer