Meny
Bli medlem

Nav

Publisert : 27.06.2017 #Arbeids- og sosial

Senterpartiet mener det er avgjørende for brukerne at Nav-reformen sørger for bedre samordning.

Nav-reformen må kontinuerlig evalueres og korrigeres for å unngå køer og flaskehalser i behandlingssystemet innenfor arbeid-, trygd- og sosialetatene. Nav-reformen må evalueres med sikte på å desentralisere kompetanse og tjenester.

Skal velferdstjenestene være gode nok for dem som trenger det, må vi sørge for at de er økonomisk bærekraftige på sikt. Derfor må vi både hindre vekst i antall stønadsmottakere og begrense omfanget og antallet velferdsordninger. Når en gruppe blir tilbudt en rettighet får en annen gruppe plikt til å oppfylle denne rettigheten. I praksis består denne plikten ofte i å betale mer skatt for å finansiere nye eller bedre velferdsordninger. Fordi alle må betale skatt, mener Senterpartiet det er riktig og viktig at alle også får tilgang til velferdsgodene. Derfor bør universelle velferdsordninger være hovedregelen.

Vi vil blant annet:

– Ha et desentralisert NAV med kompetanse, tjenester og økt beslutningsmyndighet på det enkelte lokalkontor. Regelverket må åpne for fornuftige, lokale tilpasninger.
– Sørge for et mer fleksibelt NAV-regelverk og bedre samhandling mellom NAV, kommuner og fylkeskommuner for å hindre at brukere faller mellom flere stoler.
– Endre anbudspraksisen i NAV slik at også mindre attføringsbedrifter kan levere tilbud.

Relaterte personer

Per Olaf Lundteigen

Stortingsrepresentant (Buskerud)
• Medlem i Arbeids- og sosialkomiteen )

Rådgiver: Benedicte Fjeldberg
401 94 701 [email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer