Meny

Asyl

Publisert : 06.07.2021 #Kommunal og forvaltning#Justis

Senterpartiet vil føre en ansvarlig og anstendig flyktning- og asylpolitikk som bygger på våre internasjonale forpliktelser, humane tradisjoner, vår nasjonale kapasitet og anbefalinger fra FNs høykommissær for flyktninger.

Senterpartiet vil føre en ansvarlig og anstendig flyktning- og asylpolitikk som bygger på våre internasjonale forpliktelser, humane tradisjoner, vår nasjonale kapasitet og anbefalinger fra FNs høykommissær for flyktninger. Asylpolitikken er tjent med bred tverrpolitisk enighet. Eventuelle endringer bør komme som et resultat av brede politiske løsninger.

Det er viktig at Norge har en klar praksis i asylsaker. Dette vil bidra til å begrense antallet asylsøkere uten beskyttelsesbehov og forkorte behandlingstiden i asylforvaltningen. Alle som søker asyl i Norge skal ha trygghet for at deres rettsikkerhet blir ivaretatt. Utlendingsmyndighetene må organiseres på en måte som sikrer en rask og forsvarlig saksbehandling og at den enkeltes rettssikkerhet ivaretas.

Senterpartiet mener ventetida på asylmottak må gjøres kortest mulig. Arbeidet med integrering må starte allerede fra ankomst til Norge. De som får oppholdstillatelse i Norge må bosettes raskt. Kommunene må få ressurser som gjenspeiler den store innsatsen som kreves for å skape god og trygg integrering.

Senterpartiet mener at mottakene i langt større grad må innrettes slik at de forenkler bosettings- og integreringsarbeidet for dem som får varig opphold. Blant de områdene som bør løftes fram, er aktivitet i ventetiden, språkopplæring, skolegang for barn og unge, styrket kompetanse og innsats knyttet til avklaring og tidlig behandling av psykiske og fysiske helseutfordringer. Enslige mindreårige asylsøkere er spesielt sårbare, og de trenger trygge og gode oppvekstsvilkår. Bosetting av enslige mindreårige krever et spesialtilpasset apparat i kommunene. Barns beste må tillegges spesiell vekt i saker om opphold.

Senterpartiet vil:

– At asylsøkere som kommer fra trygge tredjeland skal få sine asylsøknader behandlet der.
– Asylsøkere må få en rask og rettssikker avklaring av søknaden. Etter at oppholdstillatelse er gitt, skal bosettingsintervjuet skje umiddelbart og bosetting skje så raskt som mulig.
– Ikke utvide rammene for familiegjenforening, men forenkle prosessen for de som har krav på gjenforening på dette grunnlaget.
– Gjeninnføre rimelighetskravet i saker som angår internflukt.
– Ha rask retur av de som har fått endelig avslag på sin asylsøknad i Norge.
– Gjennomgå situasjonen for ureturnerbare asylsøkere, særlig med hensyn til statsløse.
– Innføre en foreldelsesfrist for tilbakekall av statsborgerskap.
– Styrke ordningen med returstøtte.
– Heve kvaliteten på norsk- og samfunnsundervisningen for flyktninger. Den må bli mer praktisk og tilpasset det livet flyktningene skal ut i.
– Prioritere sårbare grupper som kvinner og barn blant overføringsflyktninger (kvoteflyktninger) fra FNs høykommissær for flyktninger.
– Styrke rettssikkerheten til barn født i Norge og som står uten statsborgerskap.