Meny

Barnehage

Publisert : 01.07.2021 #Familie og kultur

I Norge er de aller fleste foreldre i arbeid fra barna er relativt små. Derfor er det viktig med et godt utbygget barnehagetilbud og god kvalitet i barnehagene.

Barnehagene skal bygge på en grunnleggende respekt for barndommens egenverdi og bidra til en meningsfull oppvekst. Dette må gjelde uavhengig av barnets funksjonsnivå, bosted og den bakgrunnen barnet har sosialt, kulturelt og etnisk.

Senterpartiet mener at barnehagens viktigste oppgave er å fremme lek, fordi læring først og fremst skjer gjennom den. Den faglige kvaliteten sikres gjennom pedagogiske ledere som gis tillit og tar ansvar for barnehagens innhold. De ansatte skal kjenne barna og se deres behov. Barnehagelærerne må ha faglig handlingsrom til å velge metoder og arbeidsmåter, og barnehagene må være en attraktiv arbeidsplass.

Det er store svakheter i dagens finansieringssystem, der særlig små barnehager opplever økonomisk uforutsigbarhet og økonomisk press, og der et økende antall kjøpes opp av kommersielle kjeder.

Senterpartiet mener denne utviklingen viser behov for endringer i finansieringssystemet og kommunenes styringsmulighet over lokal barnehagesektor. Senterpartiet vil opprettholde et mangfold av barnehager, samtidig som vi må sikre at offentlig finansiering går til barnas beste og ikke være gjenstand for økonomisk spekulasjon.

Det er viktig at barnehagene reelt er en del av lokalsamfunnet, der foreldre og folkevalgte skal kunne kjenne barnehagens ledelse, styre og drift. Senterpartiet ønsker derfor ikke en utvikling der en stadig større andel av barnehagesektoren eies av kommersielle konsern. Samiske barnehager er viktige for å lykkes med revitalisering av de samiske språkene og samisk kultur, spesielt i områder som har vært sterkt rammet av fornorskning, hvor foreldregenerasjonen ikke har hatt mulighet til å lære samisk. Disse barnehagene må styrkes med språkopplæringsressurser.

Senterpartiet vil:

- Fullfinansiere bemannings- og pedagognormen med statlige tilskudd til kommunene. Bemanningsnormen må gjelde i hele åpningstiden.

- Innføre krav om at 50 % av de ansatte skal være barnehagelærere og minimum 25 % skal være fagarbeidere.

- Revidere finansieringssystemet og sikre økt transparens for at finansieringen kommer barna til gode.

- Støtte samiske barnehager, særlig fordi de spiller en viktig rolle når det gjelder å legge grunnlag for videre opplæring i samisk språk og kultur.

- Sikre at private barnehager har lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår som ikke er dårligere enn ansatte i offentlige barnehager har.

- Hindre eiendomsspekulasjon og styrke kommunenes kontroll og styringsmulighet i lokal barnehagesektor, ved at det lages retningslinjer for hvordan kommunene i kommuneplanens arealdel for barnehager kan regulere barnehageeiendommenes funksjon som «offentlig formål, offentlig barnehage».

- Lovfeste at husleieavtaler for barnehager godkjennes av kommunen slik at gjengs leie i kommunen kan følges.

- Innføre meldeplikt for private barnehager ved salg, samt forkjøpsrett for kommunen.