Meny

Familie

Publisert : 22.06.2021 #Familie og kultur

Senterpartiet ser på familien som den grunnleggende sosiale enheten i samfunnet.

Senterpartiet mener det er en viktig verdi at det mangfoldet av familier som finnes skal ha trygghet og rom for å velge ulike måter å organisere familielivet sitt på. Vi ser nå synkende fødselstall også i Norge. Senterpartiet mener en moderne foreldrepermisjonsordning, løpende barnehageopptak og et krafttak for sosial utjamning er viktig for å snu denne trenden.

Å sørge for gode oppvekstsvilkår for barn er blant de viktigste oppgavene i vårt samfunn. Senterpartiet har fortsatt høye ambisjoner for familiepolitikken, i tråd med FNs barnekonvensjon. Senterpartiets familiepolitikk skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller, skape god livskvalitet og gi alle barn rett til en trygg og god oppvekst.

Omsorg for og oppdragelse av barn er foreldrenes ansvar. I tilfeller der foreldrene ikke kan ha dette ansvaret skal samfunnet sikre barna god, stabil og forutsigbar omsorg. Senterpartiet vil forebygge at barn opplever en hverdag med omsorgssvikt, mobbing, rus eller fattigdom. For å følge opp de barna og familiene som på ulike måter har utfordringer må det være et godt tverrfaglig samarbeid.

Barn har rett til samvær med begge foreldrene, selv om foreldrene bor hver for seg. Foreldrene har gjensidig ansvar for at samværsretten blir oppfylt. Dessverre finnes det saker der én av foreldrene blir nektet samvær med sine barn.