Meny

Barnevern

Publisert : 22.06.2021 #Familie og kultur#Helse og omsorg

Barnets beste skal vektlegges ved valg av tiltak. Senterpartiet mener det må jobbes mer med forebygging og mindre med reparasjon.

Senterpartiet vil ha et barnevern som har høy legitimitet i befolkningen gjennom god kvalitet i sin forvaltning av barnevernloven. Barnevernet skal sikre at barn og unge ikke blir utsatt for omsorgssvikt, vanskjøtsel, vold og overgrep. Familievernet må videreutvikles som en forebyggende hjelpeinstans for familier i krise, og kunne møte familier der de bor.

Ved akuttvedtak og omsorgsovertakelser skal barnets beste alltid ha prioritet. Både barnets og foreldrenes rettssikkerhet skal ivaretas, men de barnefaglig vurderingene skal veie tyngst.

 

Tiltak som utløses gjennom barneverntjenesten skal være treffsikre og godt tilpasset det enkelte barn og deres foreldre. Barnets beste skal være klart overordnet, og de det gjelder skal ha god mulighet til medvirkning når tiltakene utformes. Tiltakene skal, så langt det er mulig, bidra til å unngå omsorgsovertakelse. Hvis omsorgsovertakelser blir nødvendige, skal løsninger i barnets familie/slekt eller nettverk alltid vurderes som første alternativ. Løsninger hvor søsken får bo sammen må prioriteres.

 

Det er stort behov for flere fosterhjem. Senterpartiet mener kommunene må få et større ansvar for å rekruttere og følge opp fosterhjem. Fosterhjemsfamiliene må sikres stabile og likeverdige økonomiske rammer, god opplæring, veiledning og oppfølging.

Senterpartiet støtter opp under ideell sektor, og mener ikke-kommersielle og ideelle drivere av barnevernstilbud er gode supplement til det offentlige tjenestetilbudet. For å ivareta disse vil Senterpartiet avvikle anbudssystemet og konkurranseutsettingen i barnevernssektoren.

 

I et barnevernssystem uten anbud og konkurranse vil ressursene som i dag brukes for å drive dette systemet i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, kunne frigjøres til andre formål i barnevernet. Det vil legge til rette for økt kommunalt ansvar og at Bufdir kan vektlegge sin rolle som fagdirektorat.

 

 

Senterpartiet vil:

– Styrke barnevernsbarnas rettigheter og sikre god brukermedvirkning.

– Styrke familievernet for å bistå barn og familier så tidlig som mulig.

– Styrke rettssikkerheten i alle ledd av barneverntjenesten.

– Gjennomføre en helhetlig, uavhengig og faglig gjennomgang av barnevernet 

– Sikre fullfinansiering av barnevernsreformen, og hindre en uhensiktsmessig omfordeling mellom kommunene.

– Gi kommunene nok ressurser til å sørge for et godt ettervern til barnevernsbarn frem til fylte 25 år.

– Sikre at ingen omsorgsovertakelse skal bli gjennomført uten at barnets egen familie eller nære nettverk er vurdert som omsorgsalternativ. Det må alltid vurderes om det finnes løsninger som gjør det mulig at barnet kan bli i sitt nærmiljø.

– Redusere bruken av tvang i barnevernet.

– Sørge for at barnevernstjenester i all hovedsak drives av det offentlige eller private ideelle virksomheter og arbeide for rammevilkår som kan sikre dette.

– Avslutte bruken av konkurranseutsetting og anbud i barnevernssektoren.

– Sikre private ideelle virksomheter langsiktige avtaler med det offentlige.

– Arbeide for at alle barn i barnevernet skal ha tilbud om to kontaktpersoner.