Meny

Omsorg

Senterpartiet vil ha et sterkt offentlig helsevesen som garanterer likeverdige tjenestetilbud i hele landet og som hindrer todeling av helsetjenesten. 

Våre helsetjenester skal ha kvalitet, være offentlig finansiert og vi skal ha lave egenandeler. Markedstenkning og privatisering svekker det offentlige tilbudet og gir økte sosiale og geografiske forskjeller i tilgang på helsetjenester. Senterpartiet mener at anbud, bestiller/utfører-modell og stykkprisfinansiering er lite egnet i helse- og omsorgssektoren. Det bidrar til oppstykking og lite samhandling, flere kontrollsystemer og mer byråkrati.

For å oppnå god omsorg for innbyggerne er det avgjørende med en god kommuneøkonomi som sikrer et godt tilbud av tjenester og menneskelige ressurser gjennom dyktige ledere og ansatte.

Frivillige og ideelle tilbydere innen helse - og omsorgsfeltet må sikres gode rammevilkår og forutsigbar drift. Dagens anbudssystem bør avvikles til fordel for langsiktige avtaler basert på kvalitet. Senterpartiet vil arbeide for at det ideelle innslaget i helse- og omsorgssektoren skal øke – på bekostning av privat kommersiell sektor som øker i dag.

Senterpartiet mener det må satses på modeller med økt grunnbemanning og hele stillinger som tiltak for å styrke rekrutteringen og få ned sykefraværet innen helsesektoren. Personorientert omsorg må få et større fokus i hele helsetjenesten.

Relaterte personer

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant (Hordaland)
• Parlamentarisk nestleder
• Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen
996 49 546
[email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer