Meny
Bli medlem

Bil og elbil

Norge har for mange gamle privatbiler. Dette er et miljøproblem, et sikkerhetsproblem og i lengden en ekstra økonomisk belastning for de bileierne det gjelder.

Senterpartiet mener det haster med å fornye bilparken, og vil ta initiativ til en strategi for å oppnå dette. Virkemidlene må innrettes slik at de mest klimavennlige bilene (el-, hydrogen- og hybridbiler) begunstiges i samsvar med miljøeffekt. Infrastrukturen som skal betjene en mer klimavennlig bilpark må bygges ut kraftig. Det må også legges opp til en sterkere satsing på biodrivstoff. Denne satsingen må skje parallelt med utvikling av norske løsninger for fornybart drivstoff og anleggelse av flere ladestasjoner.

Økningen i antall elbiler i Norge har bidratt til å skape et marked for neste generasjons kjøretøy, og dermed reduserte klimautslipp. Det er viktig at Norge fortsatt legger til rette for utviklingen av nullutslippsbiler. Senterpartiet vil ha en gradvis utfasing av bruksfordelene for nullutslippsbil fram mot 2030, men beholde kjøpsfordelene.

Vi vil blant annet:

– Går inn for at fossil energibruk fra person- og varebiler gradvis fases ut. Avgiftssystemet innrettes slik at tilnærmet 100 % av nybilsalget i 2025 er basert på nullutslippsteknologi.