Meny

Energi

Publisert : 22.06.2021 #Energi og miljø

Norske folkevalgte må ha kontroll over norsk energipolitikk. Derfor vil vi trekke Norge ut av ACER.

Norske selskaper er langt fremme innen teknologiutvikling for fangst, utnyttelse og lagring av CO2. Gjennom realisering av slike prosjekter kan vi skape nye jobber i hele verdikjeden fra fangstteknologi, til transport-, bruk- og lagringsløsninger. Fangst og lagring av CO2 spiller en avgjørende rolle for utvikling av øvrig virksomhet som prosessindustri og ren produksjon av hydrogen.

Norge har en stor energiproduksjon fra fornybare kilder, som vil øke i årene fremover. Energipolitikken og industripolitikken må sees i sammenheng. Industriens foredling av fornybar energi kan gi økt verdi til energiproduksjon, samtidig som norsk fornybar energi er en strategisk innsatsfaktor i industriell utvikling.

Senterpartiet mener at mest mulig av kraften skal foredles i Norge, og legge til rette for at arbeidsplassene lokaliseres i nærheten av der kraften produseres.

Kraftnettet må utvikles slik at både eksisterende bedrifter får mulighet til å vokse og utvikle seg videre, og at nye produksjonsanlegg kan bygges ut. Strømnettet må rustes opp slik at det kan knytte landet sammen med et driftssikkert og pålitelig nett. Senterpartiet vil hindre oppsplittingen av strømnettet som følge av EUs energidirektiv.

Nett-tariffene som industrien betaler må ivareta hensynet til konkurransekraft, og den samfunnsviktige rollen industrien spiller for sysselsetting og verdiskaping.

Senterpartiet vil arbeide for styrket CO2-kompensasjon til norsk industri for å motvirke karbonlekkasje, og på et nivå som reflekterer at norsk industriproduksjon skjer på fornybar kraft.

De små nettselskapene drives like effektivt som de store. Vi trenger variasjonen av nettselskaper for å utvikle framtidens nettsystem. Nettselskapene spiller en viktig rolle i arbeidet for å legge til rette for bosetning og næringsvirksomhet i hele landet. En utvikling mot stadig større nettselskaper, gjennom premiering av fusjoner, må stanses.)

Senterpartiet vil:
– Opprette et statlig grønt investeringsselskap med startkapital på 10 mrd. kroner som skal investere i selskaper som tar en ledende og strategisk rolle i utvikling av nye løsninger og teknologier basert på grønt karbon.
– Øke investeringer i energiteknologi som kan gi nye industriarbeidsplasser i Norge.
– Sikre at Investinor AS og andre statlige investeringsfond skal kunne investere direkte i bedrifter og virksomheter og kunne ha en langsiktig strategi for slike investeringer.
– Legge til rette for at industri- og energibedrifter kan inngå langsiktige kraftkontrakter.
– Justere Enovas mandat for å legge bedre til rette for reduserte utslipp og økt produksjon basert på kjente teknologier.
– Øke nettrabatten Statnett og øvrige nettselskaper gir industrien.

Relaterte personer

Sandra Borch

Stortingsrepresentant (Troms)
• Medlem i Energi- og miljøkomiteen

Rådgiver: Else Marie Rødby, [email protected], tlf.: 908 27 497
Telefon: 23 31 33 98 Les mer

Ole André Myhrvold

Stortingsrepresentant (Østfold)
• Medlem i Energi- og miljøkomiteen

Rådgiver: Else Marie Rødby, [email protected], tlf.: 908 27 497
Telefon: 23 31 33 98 Les mer