Meny

Industri

Publisert : 22.06.2021 #Næring

Senterpartiet vil videreutvikle eksisterende industri og legge grunnlag for nye industrietableringer i hele Norge.

Økt foredling av naturressurser gjennom lange verdikjeder i Norge vil gi grunnlag for flere arbeidsplasser, økt verdiskaping og teknologiutvikling. Dette vil bidra til ytterligere reduksjon av klima- og miljøutslipp, nødvendig omstilling og jobbmuligheter i hele landet.

Industriens andel av verdiskapingen (BNP) i Norge har i løpet av 2000-tallet sunket betraktelig. Andre land i våre nærområder har klart seg langt bedre. For å oppnå ny industrivekst i Norge krever det en helt annen politisk vilje enn det som har vært tilfellet så langt, og det må legges til rette gjennom rammebetingelser og prioritering av økonomiske og menneskelig ressurser. Investeringer må rettes mot sektorer der vi har egen leveringsevne. Myndighetene må i dialog med næringslivet utvikle nye krav og spesifikasjoner som fremmer egen teknologi og produksjon. Store investeringer må styres slik at de skaper stor nasjonal etterspørsel.

De mangfoldige industribedriftene spiller en nøkkelrolle i å nå Senterpartiets mål for samfunnsutviklingen. Industriarbeidsplasser finner vi i alle deler av landet, de gir arbeid og danner ryggraden i mange lokalsamfunn. Ny teknologi og automatisering gir en mulighet til å hente hjem produksjon til Norge og gir mulighet for økt produktivitet, høyere verdiskaping og økte eksportinntekter. Industriproduksjon basert på ren norsk kraft og med verdensledende miljøteknologi bidrar til å få ned klimagassutslippene, både i Norge og internasjonalt.

Senterpartiet vil: 
– Opprette et statlig grønt investeringsselskap med startkapital på 10 mrd. kroner som skal investere i selskaper som tar en ledende og strategisk rolle i utvikling av nye løsninger og teknologier basert på grønt karbon.
– Øke investeringer i energiteknologi som kan gi nye industriarbeidsplasser i Norge.
– Sikre at Investinor AS og andre statlige investeringsfond skal kunne investere direkte i bedrifter og virksomheter og kunne ha en langsiktig strategi for slike investeringer.
– Legge til rette for at industri- og energibedrifter kan inngå langsiktige kraftkontrakter.
– Gi skatteinsentiver til investeringer i produksjonsmateriell for industrien.
– Stille krav i konsesjoner gitt av det offentlige om en bærekraftig leverandørstrategi..
– Bruke statens innkjøp av egne skip til utvikling av teknologi som reduserer klimagassutslipp.
– Ved offentlige anbud stille langsiktige og forutsigbare krav til bl.a. redusert CO2-avtrykk og levetidskostnad på anskaffelser, som legger til rette for konkurransedyktige norske industribedrifter.
– Bruke statens innkjøp til å utvikle og styrke gjenkjøp i norsk forsvarsindustri.
– Justere Enovas mandat for å legge bedre til rette for reduserte utslipp og økt produksjon basert på kjente teknologier.
– Effektivisere statlige saksbehandlings- og reguleringsprosesser for å legge bedre til rette for industriutvikling.
– Styrke arbeidet med robotisering og automatisering på tvers av ulike industrier, med mål om å flytte industri som har flagget ut tilbake til Norge.
– Øke støtten til etterutdanning, kompetanseheving og innovasjonsprosjekter.
– Øke nettrabatten Statnett og øvrige nettselskaper gir industrien.