Meny

EU og EØS

Publisert : 22.06.2021 #EU og EØS#Utenriks og forsvar

Senterpartiet er opptatt av at Norge skal ha muligheten til å ivareta egne nasjonale interesser. Senterpartiet er derfor garantisten mot norsk EU-medlemskap.

EU gir folkestyret dårligere kår. Den politiske og økonomiske integrasjonen i EU undergraver folkestyret og fratar medlemslandene økonomisk og politisk handlefrihet. Resultatet er større ulikhet og svekket folkevalgt kontroll med blant annet arbeidsmarkedet. Derfor sier vi nei til norsk EU-medlemsskap.

Senterpartiet vil erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU for å sikre norske interesser. Så lenge Norge er en del av EØS vil Senterpartiet utnytte de mulighetene avtalen gir for å ivareta norske interesser. Senterpartiet mener at Norge må gå imot avståelse av suverenitet til EU gjennom EØS-avtalen.

Senterpartiet vil også melde Norge ut av Schengen-samarbeidet og gjeninnføre nasjonal grensekontroll. Muligheten for å videreføre et samarbeid med Schengen-landene om kriminalitetsbekjempelse må utredes.

Senterpartiet vil: 
– Være garantist mot norsk EU-medlemskap og gå mot alle forsøk på å fremme en norsk søknad om EU-medlemskap.
– Utrede alternativer til EØS-avtalen som styrker norsk selvråderett og sikrer eksportadgangen til det indre marked.
– Erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU, etter reforhandlinger.
– Arbeide for at EFTA-landene i EØS skal bidra etter størrelse til EØS-finansieringsordningene, og at den særskilte norske finansieringsordningen derfor avvikles fra neste avtaleperiode.
– Frikoble norske bidrag til økonomisk og sosial utjevning i Europa fra EØS-avtalen og utforme betingelsene på grunnlag av norske prioriteringer.
– Bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen aktivt slik at Norge reserverer seg mot direktiver og forordninger som truer grunnleggende norske interesser eller hensynet til folks trygghet for arbeid, helse, miljø og sikkerhet.
– Avvise å inkludere i EØS-avtalen regelverk som ikke er EØS-relevant eller som er i strid med Grunnloven.
– Styrke samarbeidet med Storbritannia utenfor EU.


 

Relaterte personer

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og finansminister Telefon: 22 24 41 01 Les mer