Meny

Fattigdom

Publisert : 22.06.2021

Et viktig grep for å redusere forskjellene i Norge er å sørge for at de rikeste betaler mer i skatt, mens de som tjener under 650 000 kr i året skal betale mindre i skatter og avgifter.

Senterpartiet vil bygge et forebyggingssamfunn, framfor et reparasjonssamfunn. Rettferdig fordeling og et godt velferdstilbud hindrer sosial marginalisering. Vi vil også føre en politikk som bidrar til utjevning både mellom ulike land og innad i landet vårt.

Senterpartiet vil forsterke områdesatsingene for å bedre utjevne forskjeller og særlig målrette dem mot å forebygge utenforskap og fattigdom blant barn og unge. Vi foreslår målrettet tiltak for å redusere fattigdom, hjelpe barn i utsatte familier, sikre god inkludering i samfunnet og forebygge utenforskap.

Norge bør, som et rikt land, fortsatt gå foran i kampen mot fattigdom. FNs bærekraftsmål er nasjonalstatenes felles plan for bærekraftig utvikling fra 2015 til 2030. Bærekraftmålene om avskaffelse av sult og fattigdom, og å fremme god helse, er helt avgjørende dersom vi skal klare å nå de andre målene. Sterke sivilsamfunn og deltagelse gjør det enklere for det myndige menneske å ta bærekraftige valg.

Senterpartiet vil blant annet:
– Innføre gratis kjernetid for lavinntektsfamilier i SFO
– Bruke norsk bistandspolitikk aktivt for å sikre verdens voksende befolkning nok mat
– Utvide fri rettshjelp-ordningen til å gjelde flere saksområder og prisjustere inntektsgrensa for ordningen
– Styrke de nåværende områdesatsingene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen og innføre nye satsinger flere steder med lignende utfordringer