Meny

Fiskeri

Publisert : 22.06.2021 #Næring

Fiskeriressursene våre er en av de viktigste nasjonalskattene vi har. For Senterpartiet er det selvsagt at disse ressursene fortsatt skal eies av det norske folk i fellesskap og at vi sammen skal høste og forvalte ressursene til gode både for dagens og kommende generasjoner.

Fiskeriforvaltningen skal sørge for å forvalte ressursene og fiskeritillatelsene på en måte som ikke bidrar til sentralisering verken innad i regioner eller mellom landsdeler. Senterpartiet vil at fiskeri- og havbrukspolitikken skal utformes slik at den kan bidra til å sikre tilstrekkelig råstoff til industrien slik at det skapes lønnsomme bedrifter både på hav og land. Senterpartiet vil dessuten ivareta distriktspolitiske målsettinger om arbeidsplasser og bosetting i kystsamfunn. Fiskenæringa skal videreutvikles ved å bygge på fortrinnet vi har i tilgangen på ferskt råstoff av høy kvalitet. Senterpartiet vil føre en politikk som gir økt videreforedling i Norge.

Senterpartiet vil legge til rette for en variert, fiskereid flåte. Kystfisket har i århundrer vært en grunnpilar i sysselsetting og verdiskapning langs kysten, og skal fortsatt være det i fremtiden. Fiske fra små fartøy er en viktig del av norsk fiskeripolitikk. Disse fartøyene fisker råvarer av svært høy kvalitet og lander dem langs hele kysten. De havgående fiskefartøyene er også viktige, ikke minst som leverandører av råstoff til fiskeindustrien og da særlig i perioder med lite fisk langs Norskekysten.

Noen av de norske trålerne har blitt tildelt en særskilt rolle gjennom leveringsplikt til kystsamfunn. Leveringsplikten har opp gjennom årene blitt endret med bakgrunn i at systemet ikke har fungert godt nok. Dagens uoversiktlige system med tilbudsplikt, aktivitetsplikt og bearbeidingsplikt ønsker Senterpartiet å skifte ut med en reell, faktisk og lett kontrollerbar aktivitetsplikt.

Sjømatnæringa er blitt stor og viktig for Norge som nasjon. Våre kunnskaper, forskningsressurser og innovasjonsmidler innenfor både sjømat og landbruk bør benyttes til å utnytte også våre ressurser i ferskvannselver og innsjøer. Senterpartiet vil satse på forskning, ressurskartlegging og målrettede innovasjonsmidler i denne sammenhengen.

Senterpartiet vil:

– Opprettholde og utvikle en differensiert og fiskereid flåte tilpasset nasjonale målsetninger om å øke foredling og verdiskaping av fiskeressurser i Norge.
– Opprettholde deltakerloven, havressurslova og fiskesalgslagsloven og sørge for at lovene håndheves. Det er svært viktig å håndheve aktivitetskravet i deltakerloven.
– Prioritere kystflåten og legge klare begrensninger i fisket for større båter innenfor fire nautiske mil fra grunnlinjen.
– Si «nei» til strukturering av kystflåten under 11 meter. Denne flåten må sikres tilstrekkelige kvoter.
– Utrede overgang fra kjøp og salg av kvoter til tildeling av kvoter og konsesjoner.
– Utrede hele regimet med eierskapsbegrensninger i fiskeflåten med mål om å sikre sterkt lokalt og nasjonalt eierskap.
– Sikre at kun aktive fiskere kan tildeles fiskerettigheter.
– La fordelingen av kvoter mellom fartøygruppene i hovedsak ligge fast, men vurdere blant annet å refordele kvoter fra den delen av trålflåten som er omfattet av pliktsystemet, dersom formålet med pliktsystemet ikke oppfylles, samt styrke virkemidlene for rekruttering av unge til fiskerinæringen, for eksempel gjennom rekrutteringskvoter.
– Sørge for at fiskeritillatelser/konsesjoner som ikke er i aktiv bruk, trekkes tilbake.
– Bidra til bedre generasjonsskifter i fiskerinæringa ved å legge til rette for overføring av kvoter fra eldre til yngre utøvere.
– Videreføre og styrke ungdomsfiskeordninga og ungdomskvoter som bidrar til rekruttering, styrke ordninga med lærlingekvoter for å sikre lærlingeplasser og arbeide for å bedre rekrutteringen av kvinnelige fiskere.
– Øke fiskerfradraget.
– Sikre varig kompensasjon for fiskerinæringa etter at den reduserte satsen i CO2-avgift falt bort.
– Satse på elektrifisering og overgang til klima- og miljøvennlig drivstoff for fiskeflåten.
– Stimulere til bærekraftig utnyttelse av fiskeressursene i ferskvann.