Meny
Bli medlem

Fiskeri

Publisert : 27.06.2017 #Næring

Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. Vi vil styrke Norges allerede sterke posisjon som sjømatnasjon på det globale markedet.

Norge har særegne muligheter knyttet til vår lange kystlinje og beliggenhet i nord. Våre kyst- og havområder er viktige for å sikre mat og for å skape verdier. Ressursene i havet og langs kysten er fellesskapets eiendom og skal sikres for framtidige generasjoner gjennom bærekraftig forvaltning og nasjonal råderett. Bærekraftig ressursforvaltning er viktig for å sikre både en lønnsom fiskerinæring og fiskeindustri.

Fiskeriressursene skal fortsatt eies av det norske folk i fellesskap. Vi vil forvalte ressursene, rettigheter og kvoter på en måte som ikke bidrar til sentralisering verken innad i regioner eller mellom landsdeler. Senterpartiet vil at fiskeri- og havbrukspolitikken skal utformes slik at den kan bidra til å sikre lønnsomme bedrifter – både på hav og land – konkurransedyktighet og økt markedsfokus, og dessuten ivareta distriktspolitiske målsettinger om arbeidsplasser og bosetting i kystsamfunn. Fiskenæringa skal videreutvikles ved å bygge på fortrinnet vi har i tilgangen på ferskt råstoff av høy kvalitet. Senterpartiet vil legge til rette for økt videreforedling i Norge.

Vi vil blant annet:

– Videreutvikle og prioritere kystflåten.
– Opprettholde deltakerloven og fiskesalgslagsloven. Håndheve aktivitetskravet i deltakerloven.
– Ikke gå inn for strukturering av kystflåten under 11 meter.
– Opprettholde en differensiert og fisker-eid flåte med spredt eierskap.

Relaterte personer

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant (Rogaland)
• Leder i Næringskomiteen

Rådgiver: Wenche Westberg, [email protected], tlf.: 917 52 037
Telefon: 23 31 33 98 Les mer