Meny

Havbruksnæringa

Publisert : 22.06.2021

Senterpartiet vil styrke Norges allerede sterke posisjon som sjømatnasjon på det globale markedet, og på den måten bidra til å styrke matsikkerheten i en verden med befolkningsvekst.

For å klare dette må vi ligge kunnskapsmessig i front på områder som bærekraftig ressursbruk, havmiljø, klima, produktutvikling og marked.

Mulighetene for framtidas havbruk er store, og Senterpartiet er opptatt av at det skal legges til rette for videre vekst i havbruksnæringa gjennom å utvikle gode lokale og regionale arealplaner, samtidig som miljøet og livet i havet blir ivaretatt. Senterpartiet mener det er avgjørende å sikre utvikling i fiskeri- og havbruksnæringa gjennom forutsigbare rammebetingelser.

Det er viktig å sikre tilgang på gode lokaliteter for havbruksnæringa. Reglene for næringa må sikre at rømming og spredning av sykdommer fra merdene ikke skjer. Tiltakene mot disse problemene må styrkes. Senterpartiet er en pådriver for at skatter og avgifter fra havbruksnæringa i større grad skal tilbakeføres til kommuner som setter av areal til havbruksanlegg. Private som mister hevdvunne muligheter til fiske som følge av oppdrettsvirksomheten, skal ha full kompensasjon fra oppdrettseier.

Senterpartiet vil:
– At det settes av tilstrekkelige arealer langs kysten til sjømatproduksjon.
– Innføre eierskapsbegrensninger i oppdrettsnæringa.
– Jobbe for et skatte- og avgiftsregime som stimulerer til nasjonalt eierskap og lokale investeringer i havbruksnæringa.
– Legge til rette for mangfold i næringa når det gjelder størrelse på selskapene.
– Utrede om framtidige konsesjoner gradvis skal falle tilbake til staten. Gjennom retildeling på gitte vilkår kan en sikre kontroll med omsetningen av konsesjoner, videre utvikling innad i næringa og samtidig sikre norsk eierskap.
– Sikre bærekraft og god dyrevelferd i havbruksnæringa.
– Styrke offentlig FoU-innsats for bærekraftig og økende produksjon av dagens oppdrettsarter, og initiere prosjekter for annen havbasert produksjon.
– At kommunene skal sikres god kompensasjon for å avsette areal til havbruksnæringa. Dette bør skje gjennom en areal- eller produksjonsavgift som tilfaller kommunene.
– Legge til rette for satsing på innlandsfiskeoppdrett.
– Etablere et program for utvikling og industriell produksjon av fôr til landbruk og havbruk basert på norske fornybare ressurser.
– Iverksette tiltak for å redusere avfall fra havbruksnæringa i norske fjorder og støtte opp om løsninger som nytter avfall i form av biologisk masse.
– Begrense omfanget av marine verneplaner. Havområdene skal som utgangspunkt benyttes til bærekraftig matproduksjon og fangst av viltlevende arter.
– Stimulere havbruksnæringa til å ta i bruk fossilfrie løsninger.