Meny

Internasjonale militærbidrag

Publisert : 22.06.2021 #Utenriks og forsvar

Senterpartiet legger til grunn at det norske forsvarets hovedansvar er å forsvare norsk territorium.

NATOs rolle har vært å støtte medlemslandenes behov for suverenitetshevdelse innenfor egne grenser. Med Sovjetunionens fall og utviklingen av NATOs nye strategiske konsept ble denne linjen endret, og i dag opererer også NATO utenfor eget territorium.

Senterpartiet vil utvikle NATO-samarbeidet under prinsippet om at forsvar av medlemsstatenes nasjonale territorier er alliansens hovedformål. Alle internasjonale operasjoner Norge deltar i, må bli grundig evaluert.

Senterpartiet vil: 

– Arbeide for et tettere nordisk forsvarssamarbeid blant annet når det gjelder ressursovervåkning, deltagelse i internasjonale operasjoner, materiellinnkjøp, øvelser, skytefelt og utdanning.
– Si «nei» til norsk deltakelse i internasjonale operasjoner, utover artikkel 5 i NATO-pakten, hvis det ikke foreligger en klar forankring i FN-pakten og et klart FN-mandat.
– At Norge prioriterer en nordisk styrke i FN-regi framfor deltagelse i den nordiske militære innsatsgruppen i EU.
– At internasjonale operasjoner Norge deltar i, blir grundig evaluert.