Meny

Forsvaret

Publisert : 22.06.2021 #Utenriks og forsvar

Målet for vår forsvars- og sikkerhetspolitikk er å hevde norsk suverenitet og sikre nasjonale interesser.

Senterpartiet er tilhenger av et folkeforsvar som er til stede i hele landet. Hovedoppgaven til Forsvaret er å trygge norsk territorium, inkludert våre havområder.

Norge må ha et nasjonalt og selvstendig forsvar med egnede kapasiteter på land, i luft og på sjø. Forsvaret må hevde norsk suverenitet, over territorium, naturresurser og – i siste instans – ved grensene våre. Senterpartiet mener at investeringen i nye kampfly ikke må gå på bekostning av bevilgningene til de andre forsvarsgrenene

Senterpartiet vil arbeide for at Forsvaret blir tilført moderne utstyr, tilstrekkelig ammunisjon og kompetent og godt trenet personell. Det er avgjørende at de ulike forsvarsgrenene har et tett samarbeid og at de regelmessig øver sammen for å oppnå størst mulig samlet kampkraft og en reell avskrekkende effekt.

Bærebjelken i folkeforsvaret er verneplikten. Senterpartiet mener at verneplikten gir en demokratisk basis for Forsvaret som sikrer rekruttering og mener det er nødvendig å øke antallet som gjennomfører verneplikten. Senterpartiet er positiv til at vernepliktens varighet kan differensieres.

I Forsvarets omstillingsarbeid er det avgjørende at Hæren utvikles videre til å bli en moderne landstyrke som kan fylle sin viktigste funksjon – førstelinjeforsvaret. Det er strategisk viktig å sikre tilstedeværelsen og kampkraften i Troms og Finnmark.

Samtidig er Norge en kyststat med en av verdens lengste kystlinjer. Sjø- og luftforsvaret spiller en viktig rolle i å overvåke de store kyst og havområdene. Norge er på dette området NATOs forlengede arm i nord. Sammen med etterretning, cyberforsvar og landforsvar setter dette oss i stand til å ivareta de viktige oppgavene for forsvarsalliansen som vår geografiske plassering gir oss.

Et velfungerende Heimevern er særlig egnet til å møte endringene i et uoversiktlig trusselbilde. Dette krever at Heimevernet må være landsdekkende og desentralisert. For å styrke rekrutteringen vil Senterpartiet innføre HV-utdannelse på seks måneder. Senterpartiet støtter «geografisk utskrivning» slik at Heimevernet styrkes i hele landet.

Senterpartiet vil blant annet:
– Sikre et sterkt Forsvar som er rustet for sin hovedoppgave – forsvar av norsk territorium – Opprettholde baser i henhold til våre prioriteringer i Langtidsplanen for Forsvaret 2020-2024 og videreføre Andøya som flystasjon
– Opprette en ny Brigade Sør.
– Styrke Forsvaret med moderne utstyr, våpen og godt trent personell. Hær og heimevern må styrkes spesielt etter å ha vært nedprioritert gjennom flere år
– Øke heimevernet til 50 000 soldater
– Arbeide for et tettere nordisk forsvarssamarbeid blant annet når det gjelder ressursovervåkning, deltagelse i internasjonale operasjoner, materiellinnkjøp, øvelser, skytefelt og utdanning
– At internasjonale operasjoner Norge deltar i, blir grundig evaluert
– Utrede konsekvensene for Norge av en ratifisering av traktaten om atomvåpenforbud og bidra aktivt til bred internasjonal oppslutning om arbeidet mot atomvåpen
– At kritisk forsvarsinfrastruktur i Norge så langt det lar seg gjøre, skal bygges av norske selskaper eller selskaper basert i allierte land.