Meny

Kommuneøkonomi

Publisert : 22.06.2021 #Kommunal og forvaltning

En god kommuneøkonomi er avgjørende for at kvalitet og tilbud til innbyggerne er god innenfor alle sektorer, enten det er snakk om skole, helse eller andre tjenester.

Senterpartiet er imot å bruke inntektssystemet for å tvinge fram kommunesammenslåinger og tar avstand fra forsøk på å dele mindre kommuner inn i «frivillige små» og «ufrivillige små». Staten skal legge til rette for at alle kommuner har likeverdige økonomiske forutsetninger for å løse sine oppgaver.

Kommunene er sentrale tjenesteprodusenter, samfunnsutviklere og «grunnmuren» i vårt folkestyre. Senterpartiet er motstander av den pågående kommune- og regionreformen og mener de fører til sentralisering og svekket folkestyre. Vi mener at eventuelle kommune- og fylkessammenslåinger skal være frivillige og at oppslutningen om dem skal være avklart i lokale folkeavstemminger.

Senterpartiet vil: 
Bruke inntektssystemet til å sikre kommuner og fylkeskommuner en god økonomi som står i forhold til oppgavene.
– Ha større inntektsutjamning mellom landets kommuner.
Sikre at overføringer til kommuner og fylkeskommuner i hovedsak gis som frie midler.
– Etablere en statlig låneordning hvor kommuner og fylkeskommuner kan få rentefrie lån til uforutsette utgifter på grunn av naturskade, flom, skred eller statlige krav om naturskadeforebyggende tiltak.
– Beholde generalistkommuneprinsippet.