Meny

Kommunesammenslåing

Publisert : 22.06.2021 #Kommunal og forvaltning

Senterpartiet er motstander av kommune- og regionreformen som ble satt i gang i 2014, og mener den fører til sentralisering og svekket folkestyre. Vi sier nei til tvang, og ja til lokalt selvstyre. 

Kommunene og fylkeskommunene er sentrale tjenesteprodusenter, samfunnsutviklere og «grunnmuren» i vårt folkestyre. Vi mener at eventuelle kommune- og fylkessammenslåinger skal være frivillige og at oppslutningen om dem skal være avklart i lokale folkeavstemminger.

Senterpartiet er imot å bruke inntektssystemet for å tvinge fram kommunesammenslåinger, vi ønsker ikke å dele mindre kommuner inn i «frivillige» og «ufrivillige» små. Staten skal legge til rette for at alle kommuner har likeverdige økonomiske forutsetninger for å løse sine oppgaver. Derfor må inntektene til skattesvake kommuner løftes betydelig. Dagens skatteutjevningsordning er utilstrekkelig.

Senterpartiet vil: 
– Oppheve sammenslåinger vedtatt i stortingsperiodene 2013–2021 dersom tidligere kommuner og/eller fylker ønsker det, om nødvendig med folkeavstemning.
– Redusere antallet direktorater og statlige tilsyn og sørge for at det statlige byråkratiet i sum reduseres, målt mot 2019-nivå.

Relaterte personer

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og finansminister Telefon: 22 24 41 01 Les mer