Meny

Frivillighet

Publisert : 22.06.2021 #Familie og kultur

Senterpartiet mener Norge trenger en mer helhetlig frivillighetspolitikk med et regleverk og tilskuddsordninger som er tilpasset dagens organisasjonsstrukturer.

Frivillige organisasjoner er bærebjelker i lokalsamfunnet. De tilbyr opplevelser og sosiale aktiviteter på tvers av sosiale skillelinjer og skaper viktige fellesskapsarenaer. Frivillig sektor er også en viktig pilar i det norske velferdssamfunnet. Frivillige organisasjoner yter betydelige økonomiske bidrag til samfunnet gjennom tjenesteproduksjon og omfattende ulønnet innsats.

Senterpartiet mener at Norge mangler en helhetlig frivillighetspolitikk. I tråd med samfunnsutviklingen er det nødvendig å tilpasse regelverk og tilskuddsordninger til dagens organisasjonsstruktur. Senterpartiet vil bidra til å sikre driftsgrunnlaget for det frivillige organisasjonslivet og legge til rette for organisasjonenes mulighet til å videreutvikle sin virksomhet.

Senterpartiet mener det er feil å skattlegge frivillig innsats. Derfor er det viktig å sikre full momskompensasjon for frivillige organisasjoner.

Senterpartiet vil:
– Fortsette arbeidet med å forenkle og avbyråkratisere tilskuddsordningene for frivillig sektor.
– Videreføre statlig driftstilskudd til alle landets frivilligsentraler, uavhengig av antall innbyggere i kommunen.
– Øke grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene over statsbudsjettet.
– Styrke Frifonds-ordningen for barne- og ungdomsorganisasjoner og uorganisert frivillig aktivitet.
– Vri tilskuddsmidlene slik at en større andel gis som frie midler. En økning av grunnstøtten skal gi organisasjonene større handlingsrom til å iverksette aktiviteter i tråd med egne prioriteringer og vedtatte planer.
– At alle offentlige etater og instanser skal bruke Frivillighetsregisteret i forbindelse med tilskuddsforvaltning og kontakt med frivilligheten, slik at registeret faktisk blir et forenklingsverktøy.
– Gi full momskompensasjon ved bygging og ombygging av kulturhus, klubbhus og anlegg eid av organisasjoner.
– Trappe opp beløpsgrensen i ordningen med gavefradrag for bedrifter for gaver til frivillige organisasjoner. I tillegg bør det åpnes for skattefradrag for gaver også til lokale lag og foreninger.
– Styrke representasjonen fra kulturlivet i Distrikts-Norge i statlige organer som fordeler kulturmidler.
– Gi fylkeskommunene et større kulturpolitisk ansvar.