Meny

Olje og gass

Publisert : 22.06.2021 #Næring#Energi og miljø

Senterpartiet ønsker en petroleumspolitikk med særlig vekt på langsiktig forvaltning, næringsutvikling, inntekter til fellesskapet og klimaansvar.

Det er viktig for Senterpartiet at petroleumsforvaltningen og utvinningstempoet på norsk sokkel er forenlig med og bidrar til vedtatte klimaambisjoner i Parisavtalen. Petroleumsnæringa skal på lik linje med andre næringer ta sin del av klimaforpliktelser gjennom kvotesystemet og CO2-avgift.

Leverandørindustrien til olje- og gassvirksomheten bidrar til svært mange arbeidsplasser i hele landet. Denne næringa er i omstilling. Det er avgjørende at omstillingen skjer på en slik måte at kraft, ekspertise og teknologi opparbeidet gjennom oppdrag fra oljevirksomheten blir overført til prosjekt innenfor både fornybar industri og annen industri. Det krever at leverandørindustrien gis mulighet til en kombinasjon av oppdrag for olje og gass og fornybart i årene framover, slik at fagfolk og teknologi ikke går tapt underveis.
 

Senterpartiet vil ha olje- og gassutvinning som ikke går på bekostning av fiskeri og havbruk og sårbare naturressurser. I områdene der det drives petroleumsvirksomhet, legges sameksistens til grunn for forvaltningen. I områder som er særlig verdifulle for fiskerinæringa, som ligger nært land eller har stor risiko for ulykker, skal det ikke være petroleumsvirksomhet.
 

Gjennom det statlige eierskapet i Equinor, det statlige selskapet Petoro og gjennom skatte- og avgiftspolitikken skal det sikres at verdiene kommer fellesskapet til gode. Norsk petroleumsaktivitet i utlandet skal bidra til positive ringvirkninger for samfunn som berøres.
 

Senterpartiet vil:
– Styre tildeling av nye areal til petroleumsutvinning slik at hensynet til miljø, klima og fornybare næringer veier tungt.
– Ikke åpne for olje- og gassvirksomhet på Møreblokkene, i Lofoten, Vesterålen, eller utenfor Senja (Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2) eller i nærheten av iskantsonen i Arktis.
– Arbeide for økt utnyttelsesgrad av allerede åpnede oljefelter.
– Øke bruk av gass til industrielle formål.
– Bygge ut oljevernberedskapen langs kysten.
– At alle installasjonene på sokkelen skal være basert på nullutslipp av CO2 innen 2040.
– At staten bidrar aktivt til å styrke rammevilkårene for leverandørindustrien.
– Sette i gang en utredning om hvordan et framtidig skattesystem for norsk petroleumsvirksomhet skal innrettes, inkludert leterefusjonsordningen.
– At det gjennomføres en utredning om hvilken finansiell risiko investeringer i olje- og gassvirksomhet utgjør i en tid med økende internasjonale klimakrav.
– Intensivere arbeidet med å forberede det norske samfunnet på en framtid hvor petroleumsinntektene reduseres.  
– Beholde minst dagens eierandel i Equinor og sikre fortsatt hundre prosent statlig eierskap i Petoro.