Meny

Fornybar energi

Publisert : 22.06.2021 #Energi og miljø

I et lavutslippssamfunn må vårt energiforbruk basere seg på fornybar energi.

Fornybar elektrisitet må tas i bruk der den kan erstatte fossil energi, som for eksempel i samferdselssektoren og ved mer elektrifisering av petroleumssektoren. Elektrifisering av større deler av samfunnet vil kreve økt tilgang til fornybar energi. Samtidig gir store mengder ny fornybar elektrisitet grunnlag for økt industrisatsing. 

Om vi skal nå Paris-målene må vi satse stort på en rekke alternativ og elektrifisere så mye som mulig. Energieffektivisering, fornybar kraft, bioenergi og karbonfangst og lagring er viktig. Vi trenger flere løsninger og noen som kan starte raskt dersom vi skal ha en sjanse til å nå klimamålene.

Senterpartiet vil arbeide for en effektiv konsesjonsbehandling for utbygging av fornybar energi. Grunneiere, rettighetshavere og lokalsamfunn skal få en rettmessig andel av verdiskapingen.

Vi har fortsatt mulighet til å øke vår vannkraftproduksjon gjennom rehabilitering, fornying og utvidelse av eksisterende kraftproduksjon. For å oppnå dette må grunnrentebeskatningen innrettes slik at denne type investeringer oppmuntres.

Norge har mulighet til å videreutvikle teknologi for solceller og produksjon av elementer til solceller. Solkraft er en desentralisert energi og bør tas i bruk i langt større skala både i offentlige og private bygg og i næringsbygg. Dette vil både bidra til å øke tilfanget av fornybar energi og skape et marked for den industrien i Norge som produserer solcellepaneler.

Senterpartiet vil: 
– Oppdatere og styrke konsesjonslovene i energisektoren.
– Verne ordningen med konsesjonskraft og -avgifter, og innføre ordninger som sikrer at kommuner og fylker blir kompensert ved utbygging av nye fornybare energikilder.
– Bidra til rehabilitering, fornying og utvidelse av eksisterende kraftverk ved å innrette grunnrentebeskatningen slik at den fremmer slike investeringer.
– Utrede hvordan vi kan sikre lokal og nasjonal forankring av småkraft gjennom å forby salg av fallrettigheter og ha maksimal utleieperiode på 30 år.
– Sikre at kommunene har siste ordet i spørsmål om vindkraft på land. Utover gitte konsesjoner skal ingen nye anlegg kunne godkjennes uten at kommunene har sagt «ja» til utbygging.
– Sikre grundig vurdering av miljøkonsekvenser og konsekvenser for eksisterende næringer før planer om vindkraftanlegg legges fram for politisk behandling. 
– Sikre nasjonalt eierskap til vindkraftanlegg og utrede hjemfallsrett for vindkraftanlegg.
– Verne sentrale norske gyteområder og fiskefelt mot utbygging av havvind.
– Øke støtten til installasjon av solcelleanlegg.
– Åpne for bygging av småkraftverk i vernede vassdrag der utbyggingene direkte erstatter dieselaggregat.
– Få på plass en ordning for utjevning av nettleie som sikrer likt prisnivå i hele landet.
 

Relaterte personer

Ole André Myhrvold

Stortingsrepresentant (Østfold)
• Medlem i Energi- og miljøkomiteen

Rådgiver: Else Marie Rødby, [email protected], tlf.: 908 27 497
Telefon: 23 31 33 98 Les mer

Sandra Borch

Stortingsrepresentant (Troms)
• Medlem i Energi- og miljøkomiteen

Rådgiver: Else Marie Rødby, [email protected], tlf.: 908 27 497
Telefon: 23 31 33 98 Les mer