Meny

Pårørende

Publisert : 07.07.2021

Helse- og omsorgstjenesten i Norge ville ikke gått rundt uten den frivillige og familiebaserte omsorgen. Det trengs en ny politikk for pårørende synliggjør og verdsetter den innsatsen familie, venner, naboer og frivillige yter.

De som har et særlig belastende omsorgsansvar kan få kommunal omsorgsstønad. Det er stort behov for en mer tydelig og forutsigbar støtte til pårørende som har omfattende omsorgsoppgaver. Å få innflytelse i beslutningsprosesser og utforming av eget tjenestetilbud er en del av menneskeverdet. En reell mulighet til medvirkning krever at brukerne og deres pårørende får tilstrekkelig informasjon, veiledning og opplæring.

Senterpartiet vil:

    • Sikre alle pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver tilbud om en pårørendeavtale med kommune. Avtalene må legge til rette for å dekke de pårørendes behov for avlastning, opplæring, fridager, veiledning og tiltak for å ivareta egen helse osv.
    • Fastsette en opptrappingsplan for utbygging av dagaktivitetsplasser og korttidsopphold og slik sikre avlastning og trygghet for pårørende.
    • Forbedre pårørendes permisjonsmuligheter i arbeidslivet for å sikre likestilling og bedre muligheter til å kombinere arbeid og omsorg.
    • Sørge for økonomiske rammer som sikrer en reell styrking av omsorgsstønadsordningen.