Meny

Beredskap

Publisert : 22.06.2021 #Justis#Helse og omsorg

Du skal være trygg på at du får den hjelpen du trenger uansett hvor du bor i Norge. Å sørge for samfunnets sikkerhet og innbyggernes trygghet er kanskje den viktigste oppgaven staten har.

God beredskap er alltid lokalt forankret. Ressursene som skal håndtere krisene, må være spredt over hele landet. Det er en forutsetning at kommuner og fylkeskommuner sikres økonomiske ressurser tilstrekkelig til å løse disse oppgavene i hele landet. Dette gjelder både personell, materiell, kompetanse og myndighet.

Et gjennomgående problem i de viktigste beredskapsetatene er at pengene til administrasjonsleddet øker, mens folka som faktisk skal håndtere krisene  får en stadig vanskeligere arbeidshverdag. Senterpartiet mener en større andel av ressursene som går til de viktigste beredskapssektorene, som Forsvaret, politiet og helsevesenet, må gå til de som jobber ute blant folk i førstelinjen. Ikke slik som i dag hvor alt for mye går til byråkrater og politifolk på kontor.

Senterpartiet vil ha politi nær deg i hele Norge, ambulanser som rekker fram i tide i alle landets kommuner og en trygg kommuneøkonomi som gir rom for et lokalt forankret brannvesen.

 

I tillegg bør Norge arbeide målrettet for å ruste samfunnet for en framtid som kan bli preget av større usikkerhet enn det vi har opplevd tidligere. Senterpartiet vil jobbe for at samfunnskritisk infrastruktur som vann- og avløpsnettet, energiforsyningen og kommunikasjonssystemene, så langt det lar seg gjøre, er under norsk eierskap og kontroll. Vi må også sikre egne nasjonale beredskapslagre av korn og medisinsk utstyr som kan sikre oss i en krise. Vi kan ikke risikere å gå tom for mat eller medisiner neste gang krisen rammer.

Stadig mer komplekse problemstillinger som krever samhandling på tvers av mange sektorer gjør det nødvendig med en totalberedskapskommisjon som kan gjennomgå de utfordringene som kommer til å møte oss de neste tiårene. Målet er å sikre at myndighetene og beredskapsaktørene er godt rustet til å møte et bredt spekter av utfordringer.

Senterpartiet vil blant annet:

– Opprette lensmannskontor og politiposter gjennom en fireårig «opptrappingsplan for mer tilstedeværende nærpoliti» og samtidig legge ned politidirektoratet og overføre oppgaver til departementet og politidistriktene.

– Gjeninnføre beredskapslager for korn

– Sikre finansiering av nødnettet og at det blir tilgjengelig for alle relevante aktører

– Ha en lovfestet responstid for ambulanser ned på kommunenivå i hele Norge.

– Styrke sivilforsvaret og heimevernet

– Stryke redningsselskapet som en viktig aktør i beredskap langs kysten

– Styrke og beskytte norsk matproduksjon i hele landet slik at vår kapasitet til å produsere mat sikres

– Sette ned en totalberedskapskommisjon som skal vise hvordan man kan bruke samfunnets totale ressurser best mulig for å sikre god beredskap. Kommisjonen må ha representanter fra ulike deler av landet og skal komme med forslag til hvordan nasjonal og lokal beredskap kan styrkes på tvers av sektorer