Meny

Psykisk helse

Publisert : 22.06.2021 #Helse og omsorg

Senterpartiet vil øke satsningen på psykisk helsearbeid – særlig knyttet til barn og unge.

Senterpartiet legger stor vekt på å forebygge psykisk uhelse, men mange vil i løpet av livet oppleve psykisk sykdom og trenge behandling. Disse pasientene må få bedre behandling og oppfølging.

De siste 20 årene er halvparten av sengeplassene innen psykisk helsehjelp forsvunnet. Nedbyggingen av sengekapasitet har gått for langt. Senterpartiet vil prioritere tilbudet til pasienter med rusproblemer og psykiske lidelser. Senterpartiet vil også arbeide for å sikre riktig bruk av tvang i psykisk helsevern, sikre pasientenes medbestemmelse og rettsvern og styrke kontrollen av tvangsbruk.

Senterpartiet vil:
– Styrke tilbudet om psykisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten og korte ned ventetider.
– Rammefinansiere psykisk helsevern og avslutte bruk av innsatsstyrt finansiering.
– Trappe opp investeringer til psykisk helse slik at økningen på dette feltet blir større enn økningen innen somatikken.
– Stoppe nedbygging av sengeplasser og øke døgnkapasiteten i psykisk helsevern.
– Videreutvikle distriktspsykiatriske sentra (DPS) og barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Antall sengeplasser ved DPS-ene må økes.
– Styrke kommunale helsetjenester som gjelder rus og psykisk helse gjennom en opptrappingsplan.
– Satsingen må omfatte helsestasjoner, skolehelsetjeneste og andre kommunale tiltak for bedre psykisk helsehjelp.
– Sikre samarbeidet mellom barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og skolehelsetjenesten og la helsesykepleier få direkte henvisningsrett til BUP.

Relaterte personer

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant (Hordaland)
• Parlamentarisk nestleder
• Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen
996 49 546
[email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer