Meny

Skog

Publisert : 22.06.2021 #Næring#Energi og miljø

Senterpartiet ønsker en aktiv skogbrukspolitikk. Det er en jordnær, konkret og billig klimaløsning som Norge må satse på. 

Skogen er en viktig del av løsningen i klimapolitikken. I dag tar skogen i Norge netto opp CO2 tilsvarende halvparten av de norske klimautslippene. Dersom vi ikke driver et aktivt skogbruk, vil CO2-binding i skog gå sterkt ned de neste tiårene. Binding av karbon i skog vil ha en sterk positiv effekt på CO2 mengden i atmosfæren i et lengre perspektiv enn 2030. For å oppnå denne langsiktige effekten må tiltak for å øke binding av karbon i skog gjennomføres raskt. Dersom vi forvalter skogen godt vil vi kunne få et samlet meropptak i skog på omtrent 75 mill. tonn CO2 ved utgangen av dette århundret.

Det er store muligheter for offensiv klimainnsats hvis det legges opp til økt avvirkning til optimalt tidspunkt, kombinert med aktiv skogskjøtsel og planting av skog på nye arealer. Arealene som skal benyttes til nyplanting av skog, skal ikke være i konflikt med arealer som kan brukes til matproduksjon. Skal langsiktige mål om karbonbinding i skog nås må vi raskt komme i gang med ny skogplanting, planteforedling, planting med riktige treslag og riktig tetthet. Vi må drive ungskogpleie, målrettet gjødsling og gjennomføre hogst på riktig tidspunkt.

Bruk av tre som byggemateriale er viktig for karbonlagring og en lønnsom skognæring.

Vern av skogområder må balanseres mot effektiv og miljømessig fornuftig høsting.

Senterpartiet vil:
– Gjeninnføre tilskuddet for uttak av hogstavfall som stimulans til produksjon av – Prioritere norsk tre i alle offentlige byggeprosjekter der det er mulig, både ved nybygg og renovering. Staten må gå foran i denne sammenhengen, noe som for eksempel fordrer at det nye regjeringskvartalet må bygges i tre.
– Sikre norsk eierskap på skogeiendommer gjennom konsesjonslovgivningen.biobrensel.
​​​​​​​– Øke støtten til bygging av skogsbilveier.
– Etablere et program for godt klimaskogbruk i samarbeid mellom skognæringa, berørte utmarksnæringer og staten.
– Øke skogens CO2-opptak ved å gi tilskudd til planting av skog. 
– Gjennom tilskuddsordninger stimulere til økt uttak av blandingsskog for planting av barskog som bidrar til økt CO2-opptak.
– Øke innsats for utvikling av verdikjeder for skog.

 

Relaterte personer

Marit Arnstad

Parlamentarisk leder
Stortingsrepresentant (Nord-Trøndelag)
• Medlem i Utdannings- og forskningskomiteen

Rådgiver (som parlamentarisk leder): John-Arne Hovstad Balto, [email protected], tlf.: 920 22 225

Rådgiver (utdannings- og forskningssaker): Vanja Stenslie Krakk, [email protected], tlf.: 909 86 435
Telefon: 23 31 33 98 Les mer