Meny
Bli medlem

Skog

Publisert : 28.06.2017 #Næring#Energi og miljø

Skogen er en viktig del av løsningen i klimapolitikken.

Skogen i Norge tar netto opp CO2 tilsvarende halvparten av de norske klimautslippene. Aktiv skogpolitikk er en jordnær, konkret og billig måte å nå klimamålene på. Den bidrar også til sysselsetting og verdiskaping. Det er store muligheter for offensiv klimainnsats hvis vi på dette feltet legger opp til økt avvirkning til optimalt tidspunkt, kombinert med aktiv skogskjøtsel, og planting av skog på nye arealer. Treforedlingsindustrien må få nye økonomiske rammebetingelser ved at staten tilrettelegger med nødvendige investeringstilskudd, risikolånekapital og eierkapital i private bedrifter.

Skogvern etter naturmangfoldloven innebærer at skogen tas ut av produksjon. For at dette skal være riktig, må verneformålet defineres klart. Det må skje på grunnlag av vitenskapelige kriterier. Det vitenskapelige verneformålet må så følges opp så lenge vernet består. Vern av sjeldne arter og naturtyper må skje gjennom streng prioritering for å sikre at det vi verner, kan følges opp gjennom langsiktig verneforvaltning.

Vi vil blant annet:

– Styrke mulighetene for «aktive eiere» ved blant annet å fjerne gevinstbeskatningen ved salg av skog.
– Bidra til fossilfri plattform for landbruket gjennom bio-ressurser fra skog og jordbruk.
– Ha offentlig tilskudd til planting av skog og intensivere arbeidet med ungskogpleie, tynning, skogplanteforedling og skoggjødsling. 

 

Relaterte personer

Marit Arnstad

Parlamentarisk leder
Stortingsrepresentant (Nord-Trøndelag)
• Medlem i Utdannings- og forskningskomiteen

Rådgiver (som parlamentarisk leder): John-Arne Hovstad Balto, [email protected], tlf.: 920 22 225

Rådgiver (utdannings- og forskningssaker): Vanja Stenslie Krakk, [email protected], tlf.: 909 86 435
Telefon: 23 31 33 98 Les mer