Meny
Bli medlem

Akershus Skylines ? Helhetlig boligutbygging i Akershus

Sist endret: 16.03.2017 #Akershus
Befolkningen i Akershus vil vokse kraftig i kommende tiår på grunn av høy EØS -innvandring og en ung befolkning. Det er press på dyrka mark og andre arealer når nok boliger og infrastruktur skal bygges. Det trengs en revolusjon innenfor regionalt samarbeid og koordinering av samferdsel og boligbygging ,for å møte utfordringene. Infrastruktur, boliger og næringsutvikling må planlegges smart for å spare verdifulle og knappe arealer. Nye boliger bør bygges tettere og i gangavstand til kollektivknutepunkt.

Akershus Senterparti vil at det skal planlegges for helt nye stasjonsbyer i fylket. Ved å tenke helt nytt kan befolkningspresset styres til områder som ikke kommer i konflikt med matproduksjon eller andre viktige naturverdier.

Utbygging av intercitytriangelet er en forutsetning for å løse kommunikasjonsutfordringene  rundt stor-Oslo. Men det er ingen selvfølge at stoppestedene skal være de samme som i dag. Nye, fortettede sentra bør planlegges på steder langs jernbanen der konfliktene knyttet til utbygging er minst mulig. Samtidig må det planlegges for en mye høyere grad av fortetting på disse stedene enn vi har vært vant til. På sikt vil Akershus Senterparti løse pressutfordringene ved å kombinere urbane skyskrapermiljøer i stasjonsbyene med grønne og produktive arealer mellom byene. Det krever tette samarbeid mellom en rekke statlige, regionale og kommunale aktører. Akershus Senterpartiet ber regjeringen vurdere krav om tettere plansamarbeid mellom disse partene, som fylkeskommunen, berørte kommuner, Jernbaneverket med flere.

Det er også nødvendig å få fart på boligbyggingen i Oslo og Akershus på kort sikt, ikke minst for å dempe prisveksten i området. Akershus Senterpartiet forventer at den kommende boligmeldingen til Regjeringen vil effektivisere plan- og byggesaksprosesser og tilrettelegge for bedre planlegging av boliger i pressområder. Planprosessene må gå raskere ved å forenkle og vurdere om enkelte deler av prosessene kan slås sammen. Kommunene og private utbyggere må samarbeide godt om å virkeliggjøre utbyggingsprosjekt, og det bør vurderes om utbyggingsavtaler og rekkefølgekrav kan brukes mer fleksibelt for at ikke prosjekter stopper opp.

Innsigelser til kommunale planer er ofte en kilde til forsinkelse og frustrasjon. Selv om innsigelsesinstituttet fyller en viktig funksjon i demokratiet er det nødvendig å stramme inn bruken. Innsigelser skal bare legges inn når det dreier seg om svært viktige nasjonale eller regionale hensyn, og de ulike statlige etatene må samordne seg før de legger inn innsigelser overfor kommunene. Dessuten bør det innføres flere tidsfrister for å bruke innsigelse.