Meny

Anne-Nora Oma Dahle attvalt som fylkesleiar

På årsmøtet i Telemark Sp på Norsjø Hotell i helga blei Anne-Nora Oma Dahle attvalt som fylkesleiar. 1. nestleiar Olav Urbø var ikkje på val og ny 2. nestleiar vart tidlegare Fyresdal-ordførar Bjørn Nome. Ny studieleiar vart valt tidlegare leiar i Senterungdommen, Johannes Rindal, Seljord.

Mellom 60 og 65 utsendingar og gjester deltok på årsmøtet. Særleg gledeleg var den gode representasjonen frå Senterungdommen og Senterkvinnene. Noko som også synte seg igjen i eit stort engasjement i ulike debattar under årsmøtet.Årsmøtet vedtok  utsendingar  til det ekstraordinære landsmøtet i Senterpartiet i Lillestrøm mandag 7. april Desse er:

Beate Marie Dahl Eide, Seljord, Jan Thorsen, Nome, Olav Urbø, Tokke, Anja Hjelseth, Nome (årsmøtevalgte utsendingar). Faste utsendingar landsmøte:Anne-Nora Oma Dahle,  fylkesleiar,Terje Riis-Johansen, fylkesordførar, Tor Erik Baksås, gruppeleiar , Kari-Anne Nordbø, Telemark Senterkvinner, Halvor  Dahle, leiar Telemark Senterungdom, Sveinung Leikvoll, observatør fylkessekretær, Fire lokallagsutsendingar: Åslaug Sem-Jacobsen, Notodden, Halvor Lurås, Tinn, Torunn Brukåsa Kleiva, Nome, Kjell A Sølverød, Siljan

 

Som kjent er Terje Riis-Johansen frå Telemark leiar av valgkomiteen til landsmøtet, som skal avgje si innstilling på nytt sentralstyre seinast 20.mars.

Fylkesårsmøtet vedtok laurdag følgjande resolusjonar:

RESOLUSJONER VEDTATT PÅ FYLKESÅRSMØTET I TELEMARK SENTERPARTI

 

1. Voldtekt handler ikke om skjørtelengder og sminke

2. Trygghet for innbyggerne i Telemark

3. Alle er tjent med kvalitet i skolen

4. Bedre polititjeneste og responstid i hele Telemark

5. Nye Haukelitunnelar nå

5. Kommunereform fra grasrota

7. Ung helse

8. Heile Telemark på skinner

9. Mat er grunnlaget for hele for eksistens

10. Alle barn har rett på en trygg oppvekst

 

1. Voldtekt handler ikke om skjørtelengder og sminke!

 

Telemark Senterparti mener kampen mot vold og voldtekt i nære relasjoner må intensiveres, og at tabuene rundt disse temaene må bort. Mye handler om å få løftet det forebyggende og holdningsskapende arbeidet, og å bevisstgjøre samfunnet på problemet.

 

Det er et alvorlig samfunnsproblem at mange utsettes for vold og voldtekt i nære relasjoner. En ny landsomfattende studie om vold og overgrep viser at 1 av 10 kvinner har opplevd å bli voldtatt. 86 % av kvinnene som rapporterte voldtekt kjente gjerningspersonen. Halvparten av de som opplever å bli voldtatt er under 18 år. Dette viser at voldtekt først og fremst handler om holdninger og mangel på respekt. Det handler ikke om kvinners skjørtelengder, utringninger eller sminke.

 

Voldtekt og seksuelle overgrep er fortsatt forbundet med skam, spesielt i nære relasjoner. Nesten halvparten forteller at det skjer før de fyller 18. Når overgrep skjer i så ung alder er det mange som er så unge at det kanskje ikke forstår at det som skjedde var galt, eller at det ikke var deres feil. Det understreker behovet for å få løftet dette som tema i skolen.

 

Telemark Senterparti mener:

·       

- det må sørges for mer og bedre seksualundervisning fra barnehagen og opp gjennom hele utdanningsløpet. Det må settes fokus på grensesetting, gjensidig respekt og sunne holdninger til egen og andres kropp. Det er viktig at det jobbes med kvaliteten på seksualundervisningen, og at den alderstilpasses.

 

 - det må være tilstrekkelig med helsesøsterressurser i hele skoleløpet.

 

- at alle elever og og studenter skal ha tilgang til helsestasjon for ungdom.

 

 

2. Trygghet for innbyggerne i Telemark

 

Spesialisthelsetjenesten i Telemark må bygge på nasjonale føringer. Telemark Senterparti krever at utviklingsplanen fra Sykehuset Telemark ikke vedtas før Stortinget har vedtatt nasjonal sykehusplan.

 

Telemark Senterparti vil utvikle helsetilbudet i hele Telemark. Helsetilbudet skal være tilpasset innbyggernes behov for trygghet og tilgjengelighet, og bygge på høyspesialiserte tjenester med gode vaktordninger og høy kompetanse. Rask behandling av akutte og livstruende tilstander er grunnleggende for folks trygghet og velferd. Utviklingsplanen må derfor sikre at Sykehuset Telemark består som et selvstendig og fullverdig akuttsykehus i Skien, Notodden, Rjukan og Kragerø slik det er i dag.

 

Telemark Senterparti må i forpliktende samarbeid med kommunene oppfylle intensjonene i samhandlingsreformen.

 

Telemark Senterparti er spesielt bekymret for de foreslåtte kuttene i psykiatrien i Telemark, som går på tvers av nasjonal politikk. Det desentraliserte tilbudet må videreføres og styrkes, og døgnsengene ved DPS i Seljord må opprettholdes.

 

God akuttmedisinsk beredskap handler mye om den hjelpa pasienten får før sykehuslegene overtar. Telemark er i dag av de fylkene som mangler forsvarlig luftambulansedekning. Telemark Senterparti krever at en base for luftambulanse legges til fylket.

 

3. Alle er tjent med kvalitet i skolen

 

Lærerne gjør en av de viktigste jobbene i samfunnet.  God undervisning og lærere som er tilstede og ser barna fører til motiverte elever.

 

Telemark Senterparti mener at vi trenger motiverte lærere, som er til stede når elevene trenger det, som har tid til for- og etterarbeid gjennom skoleåret, og som samarbeider om faglige og pedagogisk utviklingsoppgaver.

 

Telemark Senterparti vil derfor be partene i vårens forhandlinger om å søke å komme til enighet om ordninger som sikrer god utnyttelse av lærerkreftene, som ivaretar elevers rett til god opplæring og bidrar til stimulerende og gode arbeidsvilkår for lærerne. Det er viktig å ha en god dialog med ansattes organisasjoner for å finne gode løsninger.

 

Telemark Senterparti ber derfor KS om å vurdere om den valgte strategien og måten kravene er formulert på, er egnet til å finne gode samarbeidsløsninger med organisasjonene.

 

Telemark Senterparti er urolige for kva KS sitt utgangspunkt om arbeidstid vil bety for læring og trivsel i skolen, og for rekrutteringa til faget.

 

Undervisning er ferskvare, og elevene fortjener kvalitet og lærare som er tilstede. Alle er tjent med at lærerne er fleksible, og fleksibiliteten er nødvendig for rekrutteringa til læreryrket.

 

Hver dag stiller lærerne opp for våre barn og unge.  Nå er det vår tur til å stille opp for lærerne!

 

4. Bedre polititjeneste og responstid i hele Telemark.

 

Telemark Senterparti aksepterer ikke lang responstid fra Politiet. I et samfunn som ser det som et gode at folk bor spredt og der de trives best, må politikere ta ansvar for at folk får de viktigste tjenestene innen rimelig tid der de bor. Altfor ofte kommer private og andre utrykningsetater i svært uheldige situasjoner ettersom politiet kommer lenge etter en hendelse, og i noen tilfeller ikke kommer i det hele tatt.

 

Telemark Senterparti forventer at Politiet utvikler ordningen med reservetjenesten slik Politiets egen rapport "Politiet mot 2020" anbefaler.  Dagens reservetjeneste utgjør litt over hundre årsverk, å omgjøre dem til aktiv tjeneste vil bare utgjøre seks patruljer med to tjenestemenn i hele landet! Derfor er reservetjenesten nødvendig!

 

Telemark Senterparti vil samtidig at bemanningen i Politiet skal styrkes.

 

5. Nye Haukelitunnelar nå

 

E134 er den viktigaste stamvegen mellom aust og vest. Telemark Senterparti vil ha ein standard på vegen som er ein stamveg verdig.

 

Telemark Senterparti krev:

 

- Raskast mogleg oppstart på utbygginga av ny, vintersikker veg over Haukeli, mellom Seljestad og Vågslid.

- Strekningane E134 Åmot - Vinjesvingen og Gvammen - Saggrenda må planleggjast slik at dei kan starte opp så raskt som mogleg i neste NTP-periode (frå 2018).

 

6. Kommunereform fra grasrota

 

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra! Vi ønsker å overføre flere oppgaver til kommuner og fylkeskommuner fra statlige myndigheter. Vi vil effektivere og modernisere staten. Å styrke folkestyret handler ikke om hvor mange innbyggere som bor i en kommune, men om hvilke oppgaver kommunene skal løse på vegne av samfunnet.

 

Telemark Senterparti er ikke prinsipiell motstander av kommunesammenslåing.  Likevel er frivillighet og lokalt styrte prosesser et utfravikelig krav fra oss, fordi det gir de beste løsningene over tid.

 

Regjeringen legger opp til en kommunereform som skal sentralisere tjenester og svekke folkestyret. Et arbeid med kommunereform må etter Senterpartiets oppfatning bygge på et kunnskapsbasert grunnlag hvor det bringes mer klarhet i hvilken betydning kommunestrukturen har for ivaretakelse av folkestyret og tjenestetilbudet til innbyggerne, for det sivile samfunn, herunder både næringsliv, kulturliv og organisasjonsliv, og for organiseringen av statens ytre etater. Det er videre behov for å få utredet hvilken betydning kommunestrukturen har for bosetting og utvikling av arbeidsplasser. Geografiske avstander og infrastruktur er viktigere enn antall innbyggere.

 

7. Ung helse

 

Telemark Senterparti vil ha eit krafttak for ung helse!

Skal førebygging og folkehelse bli noko anna enn honnørord, må ein starte med dei unge. Dette må gjelde både i barnehagen, grunnskulen, vidaregåande skule og høgare utdanning.

 

Telemark Senterparti vil:

 

- innføre eit skulemåltid kvar dag.

- ha minst ein time fysisk aktivitet dagleg i grunnskulen.

- styrke skulehelsetenesta, og gje fylkeskommunen eit overordna ansvar for skulehelsetenesta i ungdomsskulen og vidaregåande.

- auke antalet psykologar i skulehelsetenesta.

- få fleire yrkesgrupper inn i skulen, til dømes folk med sosialfagleg kompetanse.

- ha ein meir tilgjengeleg helsestasjon.

- ha meir alderstilpassa og kunnskapsbasert seksualundervisning.

- innføre gratis prevensjon opp til 25 år, slik Helsedirektoratet har anbefalt. Helsesøster må ha høve til å skrive ut resept på prevensjon opp til 25 år.

- ha fleire faglærde innafor ruspsykiatrien som kan bidra i vanskeleg situasjoner, men som også bidrar til eit forebyggende og aldersretta tiltak i forkant.

 

 

8. Heile Telemark på skinner

 

Telemark Senterparti vil ha ei moderne og lønnsam jernbane som bind fylket saman. Da må me tenke heilskapleg og visjonært.


Noreg treng ei jernbaneutbygging som ser gods-, lokal,- IC/regional- og fjerntrafikk i samanheng. Difor treng vi eit fleksibelt konsept som er bygd for høg fart og sikrar rask og miljøvenleg transport av både personar og gods.

 

Løysinga er Vestlandsbanen over Haukeli, med forgreiningar frå Notodden/Bø til Grenland, og ei moderne sørvestbane sørover fra Porsgrunn. Dette vil gjere Telemark til jernbanekrysset i Sør-Noreg, og gje heilt nye reisemoglegheiter. Resultatet vil vere vekst og utvikling i heile Telemark! Reisetidene vil til dømes vere 1 time frå Oslo til Skien, Notodden - Skien på 16 minutt og Åmot - Stavanger på 1 time og 15 minutt. Kundegrunnlaget for gods- og persontrafikk vil vere så stort at inntektene kan betale ned investeringa i bana.

 

Sørlandsbana kan da køyre vekselvis via Vestfold og  Kongsberg/Notodden og man får ei ringbane Oslo – Drammen – Kongsberg/Notodden – Grenland – Vestfold – Drammen – Oslo.  Vestlandsbanen får ei svært rask tilknytning til Grenland, og bind saman industriaksen Kongsbergregionen/Grenland med Vestlandet. Telemark Senterparti meiner at ein KVU for Grenlandsbana må leggje til grunn utbygging av ei moderne jernbane i heile Telemark og ei moderne sørvestbane mot Kristiansand/Stavanger.

 

9. Mat er grunnlaget for hele for eksistens.

Kampen om mat kan bli den viktigste saken å jobbe for i framtida. Befolkningen øker, alle må ha mat, jorda må dyrkes.

Vi trenger et robust og forutsigbart landbruk i hele landet for å møte den framtidige etterspørselen etter mat.

Skal vi få til dette, må økning av bondens inntekt være et prioritert politisk mål.

Inntekten  til de som dyrker og produserer maten vår ligger langt under landsgjennomsnittet. Gjennomsnittlig årslønn for Norge var i 2013 ca. 470 000. For bonden var gjennomsnittet ca 255 000.

Norge har ikke råd til at gårder legges ned. Det blir helt feil når familiebedrifter som har vært drevet i generasjoner fraflyttes og legges ned. Ingen kan leve av idyll, ros og anerkjennelse.

Derfor krever Telemark Senterparti at regjeringa legger til rette for ei fortsatt positiv inntektsutvikling i landbruket.

 

10. Alle barn har rett til en trygg oppvekst

Å få et barn med nedsatt funksjonsevne kan være en stor utfordring for alle foreldre. Det stiller krav om ressurser både psykisk, praktisk og økonomisk.

Det utfordrer foreldrekompetansen og setter et press på foreldrenes evne til å håndtere utfordringer  knyttet opp til omsorg og oppfølging av barnet i hverdagen. Å være i arbeid, samt ta vare på barnet med nedsatt funksjonsevne kan bli i tøffeste laget for mange. I tillegg må foreldrene tilegne seg kunnskap om ulike diagnoser og vansker og ikke minst orientere seg om hva sags rettigheter de har i forhold til Opplæringsloven og Kommunehelseloven.

Mange foreldre med barn som har nedsatt funksjonsevne sliter med å leve et liv hvor de har energi nok til å holde liv i sine interesser og hobbyer. Mange blir utbrente og helt eller halvt uføre. Å hjelpe disse foreldrene er derfor fornuftig samfunnsøkonomisk.

Telemark Senterparti vil derfor innfør en ordning med koordinatorer for disse foreldrene. Det innebærer informasjon om rettigheter de har, hjelp til å søke om hjelpemidler, avlasting, spesialpedagogiske timer i barnehage og skole, i tillegg til  et konstruktivt samarbeid med ulike kompetansesentre, NAV og andre instanser.