Meny
Bli medlem

Bevar Stensby og styrk AHUS Nordbyhagen

Sist endret: 16.03.2017 #Akershus
Akershus Senterparti ber i et brev til helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre om å øke kapasiteten i Helse Sør-Øst ved at Stensby sykehus opprettholdes og videreutvikles, Ski sykehus opprettholdes som lokalsykehus og at bemanningen ved Ahus Nordbyhagen styrkes.

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Helse Sør-Øst RHF 

Situasjonen ved Akershus Universitetssykehus (Ahus), Nordbyhagen

Akershus Senterparti er gjennom en rekke medieoppslag og henvendelser fra tilsatte og pasienter sterkt bekymret for situasjonen ved sykehuset på Nordbyhagen. Etter utvidelsen av opptaksområdet er kapasiteten sprengt. Samtidig registrerer vi at Ahus har den nest laveste legedekningen per innbygger av landets helseforetak. Personalsituasjonen oppleves krevende. Det er i tillegg behov for flere sykepleiere. Situasjonen er krevende for pasienter og ansatte til tross for at alle gjør en formidabel innsats.

Kapasitetsutfordringen, både i forhold til lokalene på Nordbyhagen og personalsituasjonen, betinger at sykehuseier tar ansvar. Befolkningen har krav på trygghet og nærhet til den offentlige helsetjenesten. I dag skapes det frykt og usikkerhet. Sykehuset og helseforetaket er avhengig av tillit. Nedleggingen av Stensby sykehus i en tid hvor sykehuset fokuserte på at krisen skyldtes manglende senger og behandlingskapasitet, var umulig å forstå for folk i Akershus. 

Sentralt i hele sykehusreformen var ”sørge-for-ansvaret”. I dag sørger ikke Helse Sør-Øst for akseptabel sykehustilgang for innbyggerne i Akershus – og ivaretar dermed ikke sitt ansvar. Pasientbehandlingen må være overordnet, slik at pasientene får rett behandling til rett tid av kompetent personell. Vi er bekymret for om helsepersonellovens bestemmelser i §§ 4 og 16, om forsvarlighet og om nødvendig organisering for at helsepersonell blir i stand til å ivareta sine lovpålagte plikter, overholdes.

Akershus Sp mener løsningen ikke nødvendigvis er å revidere sykehusgrensene, men at Ahus må utnytte sin totale kapasitet. 

Den totale kapasiteten bør Helse Sør-Øst etter Akershus SPs vurdering øke ved å: 

  • opprettholde og videreutvikle tilbudet ved Stensby sykehus
  • benytte og styrke Ski sykehus som lokalt helsetilbud for Follo ved ukompliserte behandlinger
  • styrke bemanningen slik at Ahus kommer mer på linje med andre helseforetak

For Akershus Sp er det viktig at de ansatte og pasientene ikke blir brikker i et politisk spill, men at de utfordringene som åpenbart er tilstede adresseres av de som er nærmest til å gjøre noe med det, nemlig staten som sykehuseier.

 

Oslo, 19. januar 2012

 

Erlend Grimstad (s.)                                                             Morten Vollset (s.)

Førstekandidat Akershus Sp                                                 Gruppeleder (Sp) Akershus fylkesting

 

Ole Morten Geving

Leder Akershus Senterparti