Meny

Desentralisering fremfor Sentralisering

Sist endret: 16 03 2017

Kommunerefordebatten raser videre. Midt oppe i kampens hete kan det oppstå begrepsforvirring. Det er viktig å kunne skille uvesentlig fra vesentlig i en så viktig sak for Kommune-Norge som dette.

LESERINNLEGG.

DESENTRALISERING – IKKE SENTRALISERING.

Det jobbes hardt og med vekslende hell for å finne gode argumenter for kommunesammenslåing. Vi trenger å bli robuste for å møte de utfordringene som kommer i fremtiden, må vite. Kommunene skal få nye oppgaver så vi må slå sammen kommuner. Hvilke oppgaver er enda usikkert. Barnevernet i småkommuner er for dårlig, tjenestene i småkommuner holder ikke mål. Interkommunalt samarbeid er ingen løsning, blir det sagt.

Det siste argumentet jeg har hørt er at vi må slå sammen kommuner fordi vi får mange eldre i Norge. En må da kunne spørre; Blir det færre eldre ved at vi slår sammen kommuner?

Debatten om kommunestruktur har gjort at mange mister fokus på hva dette egentlig handler om; Å løse oppgaver til beste for innbyggerne.

Senterpartiet anbefaler å begynne med å se på utfordringer, finne mulige gode løsninger for så å finne en hensiktsmessig struktur, både på kommuner og fylker.

Hvis 95% av oppgavene løses godt i kommunene, må vi se på hva som skal gjøres for å løse de resterende 5 %.

Senterpartiet vil også ha muligheten for desentralisering med i diskusjonen. Flere statlige arbeidsplasser kan flyttes ut i distriktene. Det ville dempe presset i byene.

Senterpartiet mener vi trenger flere desentraliserende tiltak, ikke større sentralisering.

Det er flott med sterke sentra som motorer i regionene. By og land , hand i hand!

Senterpartiet vil legge følgende 10 prinsipp til grunn for utvikling av det lokale folkestyret:

  1. Et sterkt lokaldemokrati.
  2. Kommunenes rolle som lokal samfunnsutvikler må sikres.
  3. Frivillighetsprinsippet skal ligge til grunn.
  4. Oppgavefordelingen mellom stat, fylkeskommune og kommune må være avklart.
  5. Offentlig tjenesteproduksjon skal løses på lavest mulige effektive nivå.
  6. Kommunenes betydning for bosetting i hele landet skal med i reformarbeidet.
  7. Inntektssystemet skal ikke brukes til å fremme endringer i kommunestrukturen.
  8. En styrking av folkestyret i storbyene.
  9. Mindre statlig regelstyring, rapportering og rammer for oppgaveløsningen.
  10. Interkommunalt samarbeid som en del av løsningen, ikke som et problem.

 

Monika Sande, Leder Nordland Senterparti