Meny

EØS-innvandringen må reduseres

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Per Olaf Lundteigen skriver i et innlegg: Stortinget vedtar 24. mars en rekke endringer i arbeidsmiljøloven. Med unntak av heving av aldersgrenser går Senterpartiet imot alle endringene som regjeringspartiene Høyre og Frp har blitt enige med Venstre og KrF om. Sammen med fagbevegelsen er vi sterkt imot flere midlertidige stillinger.

Endringene i arbeidsmiljøloven er liberaliseringer i en tid med stadig økt usikkerhet i norsk arbeidsliv, som følger av EØS-avtalen. EU og EØS stimulerer til et stadig mer omfattende løsarbeidersamfunn. Det gir økt utrygghet for stadig flere i Europa. Arbeidstakeres rettigheter i Norge må derfor styrkes - ikke svekkes - etter Sps mening.

 De negative konsekvensene av EØS for norsk arbeidsliv er omfattende og gir seg utslag i svekkede faglige rettigheter, press på lønns- og arbeidsvilkår i de yrkesgrupper hvor tilbudet av utenlandsk arbeidskraft er størst, økte forskjeller i lønnsinntekt, lavere produktivitetsutvikling, lavere rekruttering av norske ungdommer til yrker hvor den frie flyten av arbeidskraft er størst, samt fortrenging av personer med nedsatt arbeidsevne. Den store EØS-innvandringen gir også lavere yrkesdeltakelse som svekker offentlige finanser. Dette betyr: Det store omfanget av EØS-innvandringen gir både et mer usolidarisk arbeidsliv og svekker finanseringen av våre velferdsordninger.

 Norge kan på lengre sikt ikke klare å løse vårt arbeidskraftsbehov ved hjelp av «arbeidsinnvandring» som gjennomgående har en lavere sysselsetting enn Norges befolkning. Det er mye klokere å investere i arbeidskraften som allerede er her for å få høyest mulig kompetanse i og en høyest mulig sysselsetting ut av denne arbeidskraften. Senterpartiet fremmer derfor forslag i Stortinget der vi ber regjeringen om å arbeide for reguleringer med formål å avgrense EØS-innvandringen. Fri flyt-politikken må reguleres!