Meny

Et ønske om konsekvensanalyse

Vår egen Olje- og energiminister Ola Borten Moe sin anbefaling om at områdene utenfor Lofoten, skal åpnes for petroleumsvirksomhet bryter med alle miljøfaglige råd. De som sier vi skal konsekvensutrede områdene for å få mere kunnskap, kan ikke ha satt seg inn i den kunnskapen vi allerede har.

Vår egen Olje- og energiminister Ola Borten Moe sin anbefaling om at områdene utenfor Lofoten, skal åpnes for petroleumsvirksomhet bryter med alle miljøfaglige råd.

De som sier vi skal konsekvensutrede områdene for å få mere kunnskap, kan ikke ha satt seg inn i den kunnskapen vi allerede har.

Det er ingen fagkunnskap som tilsier at det skulle være forsvarlig å igangsette petroleumsvirksomhet på de allerede åpnede områdene utenfor Lofoten. Klima- og forurensingsdirektoratet, Direktoratet for naturforvaltning og Havforskningsinstituttet har alle frarådet dette. I utslippstillatelsen som ble gitt av Statens Forurensingstilsyn(nå Klima- og forurensingsdirektoratet) til Hydro sin leteboring VI i 2001 skrev de følgende: «SFT deler høringsinstansenes bekymring for skader på miljøet i området som følge av petroleumsvirksomhet i Nordland VI».

I det faglige grunnlaget til den oppdaterte forvaltningsplanen kommer det også fram at et oljeutslipp fra disse områdene vil kunne ha større miljøkonsekvenser enn tilsvarende oljeutslipp lenger nord.

Dersom området åpnes vil det også øke den samlede miljørisikoen i området, og oljevirksomheten vil foregå på helt essensielle gyte- og fiskeriområder utenfor øyene Røst og Værøy.

I tillegg står det i forvaltningsplanen; «Under de store sesongfiskeriene utenfor Nord-Norge vil feltene være maksimalt utnyttet, og et arealbeslag som følge av petroleumsvirksomhet vil medføre at et slikt areal går tapt for fiske. Et arealbeslag kan i slike tilfeller ikke kompenseres gjennom økt innsats på andre fangstområder, da arealene er allerede er fullt utnyttet.

Utenfor Røst ligger verdens største kaldtvannskorallrev, Røstrevet. Dette revet ble oppdaget i 2002, det ligger på 300 til 400 meters dyp og er 35 km lang og 3 km bredt. Den sene veksten og skjøre fysiske strukturen gjør revene spesielt sårbare. Mer enn 600 ulike arter av fisk, svamper, krepsdyr og andre organismer er funnet på korallrevene i norske farvann. Dette gjør revene til en av de mest artsrike naturtypene vi har. Utslipp av borekjemikalier og olje kan medføre forgiftning av koralldyrene

Det er ingen miljøfaglige argumenter som tilsier at det skulle være forsvarlig å gå i gang med petroleumsaktivitet utenfor Lofoten. De som går inn for oljeboring utenfor Lofoten ignorerer bevisst alle miljøfaglige råd, samtidig som de er villig til å legge dagens fiskerinæring i potten, for å gamble med noen tiår med petroleumsaktivitet.

 

Nordland Senterparti Fiskeripolitisk utvalg

V/ leder Kjell Olav Halland