Meny
Bli medlem

Heia Oppland

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Vi mener at det er behov for et regionalt folkevalgt nivå! Desentralisering av beslutningsmyndighet, en rasjonell og effektiv oppgavefordeling, utvikling av et konkurransekraftig næringsliv i alle deler av Oppland forutsetter et sterkt regionalt nivå

Innlegget til Kjersti B. Fremstad i saken om regionreform, som ble behandlet på fylkestinget 14.12.2016

Senterpartiet vil at norsk folkestyre og forvaltning skal organiseres i tre nivåer: stat, fylke og kommune. Vi mener at det er behov for et regionalt folkevalgt nivå! Desentralisering av beslutningsmyndighet, en rasjonell og effektiv oppgavefordeling, utvikling av et konkurransekraftig næringsliv i alle deler av Oppland forutsetter et sterkt regionalt nivå. Dette er også nødvendig for å kunne ivareta den varierte og finmaskede kommunestrukturen. Senterpartiet mener at god næringsutvikling, bærekraftig utvikling, demokratihensyn og arealbruk krever regional samordning og styring. Flere tunge velferdsoppgaver vil kunne løses mer effektivt på regionalt nivå.

Oppland fylkeskommune har i dag viktige oppgaver som: videregående opplæring og samferdsel, regional utvikling, kulturminne, tannhelse, forebyggende helsearbeid og kultur. Et sterkere regionalt nivå med flere virkemidler kan også bidra til mer regional verdiskapning og innovasjonskraft, fordi de vil være en mer attraktiv samarbeidspartner som bedriftsaktører. Regional spesialisering og utnyttelse av Opplands særtrekk og fortrinn blir et viktig element fremover, uavhengig av regionreform og inndeling.

Regional utvikling er en oppgave som berører mange parter: næringslivet, arbeidstakerorganisasjonene, frivillige organisasjoner, kultur- og utdanningsinstitusjoner, kommuner og statlige etater. Et godt samarbeid mellom kommunene og regionen er helt  sentralt.

Skal en regionreform lykkes er vi nødt til å sikre en tilstrekkelig tung og bred oppgaveportefølje, slik at de blir noe annet enn folkevalgte sektororganer.

Statlige etater og direktorater utøver i dag stadig større innflytelse i saker som krever politisk skjønn,  i stedet for å drive ren iverksetting av politisk fattede vedtak. Dette er med på å undergraver tilliten til demokratiet, er ineffektiv og konsentrerer makt i hovedstaden og de andre storbyene.

Det har gått inflasjon i antall direktorat og målene staten skal styres etter. Senterpartiet er tilhenger av en statsreform med omfattende oppgaveoverføring til fylker og regioner på områder som vil tjene på at lokal kompetanse og lokal forvaltningskunnskap blir brukt når løsningene utformes.

Fylkeskommunen er etter mitt skjønn et viktig folkevalgt nivå som betyr mye for folk innenfor videregående utdanning, samferdsel,  tannhelse og  næringsutvikling. Likevel kunne fylkeskommunen vært enda viktigere for innbyggerne hvis flere oppgaver ble regionalisert. Vi ønsker oss  flere oppgaver i tilknytning til kulturvern, Innovasjon Norges virkemidler, forskning, utdanning, folkehelse og samferdsel.

Debatten om fylkeskommunen har pågått nesten sammenhengende de siste 30 årene. Det har vært kilovis med  evalueringer, forskning, utvalg og  kommisjoner som har drøftet fylkeskommunens framtid. Dessverre er dette nok en reformutregning som sier mer om kart, terreng og grenser enn om oppgaver, og muligheter for desentralisering av makt. Det kunne ha vært en reform for fordeling av oppgaver, myndighet og ressurser, og for hva slags handlingsrom og muligheter vi politikere og byråkrati har til å nå mål som innbyggere og velgere ser resultatene av.

En regionreform forutsetter at det først avklares hvilke oppgaver, myndighet og ansvar fra staten som overføres til regionene, og at regionene sikres en finansiering som svarer til oppgavene.

Slik denne regionreform så langt har blitt gjennomført er ingen av delene på plass.

Kommunalminister Sanner Giftekniv lykkes ikke med sitt prosjekt, sjøl om vi har goblunket til Hedmarkingene aldri så mye- vil dom ikke ha oss. Imidlertid er Oppland Fylkeskommune klare til å ta i mot nye og større oppgaver i tråd med posisjonens forslag til vedtak. Vi vil!