Meny

Invester mer av oljen i fastlands-Norge

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Oppland Senterparti tar til orde for å investere mer av oljepengene i fastlandsøkonomien.

 

Oppland Senterparti har fremmet følgende resolusjon til landsmøtet i Senterpartiet som starter fredag 5. april. 

Invester mer av oljen i fastlands-Norge

Med funnet av Ekofisk i 1969 startet det norske oljeeventyret. Petroleumsvirksomheten har hatt mye å si for økonomisk vekst, og for finansieringen av det norske velferdssamfunnet.  Verdien av Statens pensjonsfond utland var i 2012 på over 3.800 milliarder kroner og er i dag verdens største nasjonale investeringsfond.

Oljeeventyret har gitt en historisk økonomisk opptur for Norge, men vi ser at industri som ikke er knyttet til olje- og gassnæringa sliter. Senterpartiet vil ta hele Norge i bruk, og vi ønsker å begrense todelingen av norsk økonomi - mellom olje- og gassrelatert virksomhet og annen næringsvirksomhet. Stimulering og styrking av næringslivet i fastlands-Norge er avgjørende for den framtidige verdiskapingen. Vi trenger en aktiv næringspolitikk!

Landbruket har tradisjonelt vært bærebjelken for både sysselsetting, bosetting og verdiskaping i mange regioner. Regjeringen ønsker økt matproduksjon i Norge. Da må man også sørge for at de som produserer maten sikres gode rammevilkår og økte inntektsmuligheter. Samtidig er skognæringa under svært sterkt press. Landet står i fare for å miste viktige industriarbeidsplasser og avgjørende avsetningsmuligheter for skogsvirke. 

Små og mellomstore bedrifter preger næringsstrukturen i store deler av landet. Vi må sørge for at disse får gode rammevilkår gjennom å fjerne skatt på arbeidende kapital, og gjennom å sørge for god infrastruktur gjennom bredbånd, vei og jernbane.

Det har lenge vært et mål å gjøre høykostlandet Norge til et av verdens mest nyskapende land. Samtidig er innovasjonstakten i næringslivet ikke høy nok. Lav forsknings- og utviklingsaktivitet, spesielt i næringslivet gjør at vi må se på nye tiltak som gjør det mer attraktivt for bedrifter å investere i kunnskap og innovasjon. Det er helt nødvendig for å kunne konkurrere i et globalt marked. 

Senterpartiet vil investere mer av oljepengene i fastlandsøkonomien gjennom:

  • Tidenes investeringspakke i infrastruktur som vei, bane, bredbånd, kraftlinjer, vann og avløp
  • Bedre rammevilkår for små- og mellomstore bedrifter gjennom forenkling og skattegrep
  • Å legge til rette for økt forskning og utvikling i næringslivet
  • Jordbruksoppgjør som gir bøndene et inntektsløft og utjevner inntekstgapet til andre sammenlignbare yrkesgrupper.
  • En tiltakspakke for skognæringa som innebefatter økt kapitaltilgang, mer forsknings- og utviklingsmidler og bedre transportbetingelser.