Meny

Ja til praktiske yrkesfag i ungdomsskolen!

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Det er mange veier til målet om at flere skal fullføre skolegangen. En av dem er å gi mulighet for mer varierte arbeidsformer. Senterpartiet mener at det er viktig at vi legger til rette for økt motivasjon særlig på ungdomsskolen

Av Anne Tingelstad Wøien, Stortingsrepresentant Oppland Senterparti

De fleste unger starter motiverte og forventningsfulle på skolen som 6-åringer. 10 år etter har mange mistet både motivasjonen og forventningene. Vi bekymrer oss over frafallet i videregående skole, særlig på yrkesfag, men i vår bekymring må vi være opptatt av hvordan vi bruker de ti pliktårene ungene går før de begynner på videregående. Forbereder vi alle for et variert yrkesliv eller forbereder vi alle for et akademiske yrkesliv? Jeg mener det siste.

Vi anerkjenner fortsatt ikke at et praktisk yrke krever andre ferdigheter enn et mer teoretisk yrke. Senterpartiet mener selvsagt at alle må lære seg å lese, skrive og regne godt. Det er en forutsetning for å fungere i samfunnet og for å bestå videregående opplæring. Men vi mener at vi ikke har nok fokus på «motivasjon» i skolen. Det er ikke læreren sin skyld. Det er ikke rom nok verken på timeplanen eller pga klassestørrelsen å legge bedre til rette for å øke elevenes motivasjon.

Det er mange veier til målet om at flere skal fullføre skolegangen. En av dem er å gi mulighet for mer varierte arbeidsformer. Senterpartiet mener at det er viktig at vi legger til rette for økt motivasjon særlig på ungdomsskolen. Vi er veldig glade for at vi fikk gjeninnført valgfag og håper unge Høyre taper kampen om å fjerne dette faget. Vi har også innført faget ”utdanningsvalg” og jeg har nå lagt fram et forslag i Stortinget om å gjøre ”arbeidslivsfag”til et obligatorisk tilbud som alle ungdomsskoler  SKAL tilby.

Regjeringen har sagt at de ønsker at faget skal bli permanent fra høsten, men det hjelper ikke elevene når det skal være opp til den enkelte skole om de vil tilby arbeidslivsfag.

Arbeidslivsfag er et fag som tar utgangspunkt i lærerplanene for yrkesfagene og skal gi elever som ønsker det større mulighet til å arbeide praktisk og prøve ut sine interesser for yrkesfaglig opplæring. Mange elever ønsker og har behov for en mer praktisk skolehverdag. Det er også viktig for samfunnet at ungdom har kunnskap om yrker og om hvordan arbeidslivet fungerer.

Arbeidslivsfag skal synliggjøre samfunnets behov for produkter og tjenester. Faget skal bidra til økt forståelse for krav som stilles både til yrkesutøvelse og til yrkesutøvere. Faget skal også legge grunnlag for anerkjennelse av praktiske ferdigheter. Mange elever har etterspurt et mer praktisk alternativ til det andre fremmedspråket (spansk,fransk,tysk) og mange lærere og skoler har ønsket å gi elevene et slikt tilbud. I løpet av forsøksperioden for faget har hele 133 skoler i 82 kommuner deltatt. I november 2013 leverte Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) sin sluttrapport etter en treårig følgeevaluering av forsøket. Hovedfunnene i evalueringen er udelt positive!

Fra lærerne som har deltatt i forsøket blir det blant annet trukket fram at arbeidslivsfaget gir mulighet til å bruke andre pedagogiske grep enn i andre fag. Gjennom «å praktisere arbeidsliv» gir faget en praktisk tilnærming til teori i ulike emner og bidrar til konkretisering. Lærerne peker også på at faget er med på å etablere gode relasjoner til elevene. Den praktiske innretningen gir også elevene anledning til direkte å erfare konsekvenser av eget arbeid.

Et klart flertall (83 prosent) av elevene mener at de etter tre år med arbeidslivsfaget har blitt flinkere til å jobbe med praktiske ting. Like mange mener at de lærer mye nyttig og at lærerne er flinke til å undervise. Sju av ti elever mener at arbeidslivsfag er det beste faget de har på skolen. Lærerne synes at faget fungerer svært godt og de trives med å undervise i faget. I likhet med elevene mener lærerne at faget gir et pusterom fra en ellers teoritung skolehverdag, og de erfarer at faget gir elever mestringsopplevelser.

Senterpartiet mener de svært positive erfaringene tilsier at det ikke kan være fritt opp til den enkelte ungdomsskole å avgjøre om de vil tilby dette faget eller ei. Det må i stedet være fritt opp til den enkelte elev å velge seg dette faget som et alternativ til 2.fremmedspråk. Ved å la flere elever få anledning til å velge seg et praktisk rettet alternativ der de får en forsmak på yrkesfagene er det kanskje flere elever som er motiverte og forventningsfulle og ønsker å gjennomføre yrkesfagene. Senterpartiet mener vi ikke har råd til å la være!