Meny

Kongsberg Gruppen

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Per Olaf Lundteigen sier til Laagendalsposten at det ute­luk­ken­de må være ideo­lo­gis­ke grun­ner til at Re­gjer­in­gen nå vil sel­ge sta­tens ak­sje­ma­jo­ri­tet i Kongs­berg Gruppen. Virksomheten er re­sul­tat av et man­ge­årig sam­ar­beid mel­lom sta­ten og be­drif­ten, og Fel­les­ska­pet må ikke mis­te kon­trol­len over dette.