Meny
Bli medlem

NTP må gi klare prioriteringer

Sist endret: 16.03.2017 #Akershus#Akershus
Det knytter seg store forventninger til Nasjonal Transportplan (NTP) som legges frem i april og skal behandles før sommeren. Akershus er et fylke i stor vekst og mye pendling. Dette krever en sterkere satsing på effektive samferdselsløsninger for de største vekstområdene. Satsingen på samferdsel i regionen vil ha stor betydning for næringsliv, boligutvikling, myke trafikanter og for å gi folk en enklere hverdag.

Akershus Senterparti forventer klare prioriteringer og svar i NTP. Akershus SP krever:

  • Løsninger som sikrer raskt planarbeid og finansiering av Glomma-kryssing. Fetsund bru har i for lang tid vært en flaskehals. Manglende Glomma-kryssing er svært kritisk for samfunnene øst for Glomma i Aurskog – Høland, Sørum, Fet og Trøgstad. Dette gjelder plassering av boligområder og ikke minst næringsaktivitet.

 

  • Rask igangsetting av konseptvalgutredning (KVU) for bro over Drøbaksundet. Historien har vist at tunneløsningen har store sikkerhetsmessige svakheter. Nytt løp med samme stigning løser ikke problemene. Utredning av alternativ med bro over Drøbaksundet må på plass før endelig avgjørelse om ny Oslofjordkryssing blir tatt.

 

  • Et kollektivløft i Akershus med høyere kapasitet på tog og buss. Dette forutsetter ny tunnel for T-bane og jernbane i Oslo, egne kollektivfelt og en kollektivpakke i NTP som gjør at fylkene kan bygge ut blant annet t-bane til A-hus og superbussløsninger. Utbygging av pendlerparkering må prioriteres.

 

  • Ingen utbygging av en tredje rullebane på Gardermoen. En tredje rullebane på Gardermoen vil medføre store miljømessige konsekvenser for verts- og nabokommunene. Alle alternativer for en tredje rullebane er svært problematiske knyttet til støy og vil være i direkte konflikt med jordloven og nasjonale mål, samt regionale og lokale planer og strategier.

 

  • Prioritering av gang og sykkelveier. Trygge skoleveier, trygge veier til og fra kollektivtilbud, trening og fritid betyr bedre folkehelse, økt trafikksikkerhet og stor miljøgevinst. 

 

  • Follobanen må fullføres innenfor de tidligere skisserte tidsplanene. 

 

  • Snarest utbedring av FV 33 som på flere steder er i ferd med å vaskes ut i Mjøsa.