Meny

Økt matproduksjon og økt matsikkerhet

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Buskerud Senterparti vil ha større fokus på norsk mat og primærnæringas store betydning for mange andre næringer.

Vedtatt av fylkesårsmøte-Buskerud Senterparti, 15-16.2.13                                                                      NR.5

 

Buskerud Senterparti vil ha større fokus på norsk mat og primærnæringas store betydning for mange andre næringer.                                                                                                                            

Økt matproduksjon og økt matsikkerhet forutsetter et inntektsløft

Sjølforsyningsgraden vår minker.  Som følge av stor import av mat og fôr til husdyra våre er den nå under 50 prosent.

 

I regionalt Næringsprogram for Buskerud 2013-2016 er målsettingen klar:

Buskerud skal minimum bidra med sin andel for å nå det nasjonale målet med en økning i matproduksjonen med 1 % pr år, gjennom å sikre og utvikle de matproduserende arealene.

Buskerud Senterparti mener det er avgjørende at vi snur den negative trenden vi nå er inne i og øker matproduksjonen for å bedre matsikkerheten gjennom økt selvforsyningsgrad.

 

For å få til dette mener Buskerud Senterparti at følgende kreves:

 

Et inntektsoppgjør i årets jordbruksforhandlinger som gir bonden et solid inntekstløft i tillegg til kronemessig lik utvikling for å komme opp på nivå med andre.  Dette er helt nødvendig for å skape optimisme og rekruttering til næringa.

 

At importvernet styrkes og handlingsrommet i WTO-avtalen utnyttes for å få flere toll-linjer over på prosent-toll slik at vi kan få en økning av markedsprisene for plante- og husdyrprodukter

 

At kornøkonomien bedres. Arealet til korndyrking har gått markert ned i Buskerud de ti siste årene og denne trenden må snus.

 

Gjeninnføring av et års beredskapslager for korn for umiddelbar styrking av den nasjonale matsikkerheten. Vi må gjøre oss minst mulig avhengig av importert korn.

 

At den beste matjorda brukes til korn og grønnsaker. Dette krever også et sterkt jordvern.

 

At kvoteordninga for mjølk opprettholdes. Dette for å tilpasse produksjonen av melk til behovet i markedet og for å ivareta distrikts- og strukturhensyn.

En sterkere satsing på beite- og utmarksressursene. Dette krever en rovdyrpolitikk med færre rovdyr.

 

Satsing på god agronomi. Som et ledd i dette må forskrifta for grøfting komme på plass straks. Tilskudd til grøfting må også videreføres i årets jordbruksforhandlinger.

 

At statlig investeringsstøtte til nydyrking, grøfting og driftsbygninger fordeles slik at alle bruksgrupper i en variert bruksstruktur blir ivaretatt. 

Den familieeide jordbruksproduksjonen har store samfunnsøkonomiske fordeler fordi den stimulerer til langsiktig forvaltertankegang kombinert med nødvendig oppbygging av egenkapital. Buskerud Senterparti vil vektlegge det familieeide jordbruket sterkere ved at slik produksjon på hel- og deltid blir gitt reelt framtidshåp. Dette er avgjørende for å kunne nytte ut hele ressursgrunnlaget i et fylke med variert bruksstruktur og ulike klimatiske og topografiske forhold.

I forhold til befolkningen har vi et begrenset ressursgrunnlag til å dyrke mat. Sentraliseringen øver et sterkt og vedvarende press på matjorda. Økt matproduksjon forutsetter derfor at den dyrkede og dyrkbare jorda får et langt sterkere vern enn i dag. 

Buskerud Senterparti mener at for å sikre at våre etterkommere får mat på bordet må vern av dyrkbar og dyrket jord hjemles i jordloven.