Meny
Bli medlem

Sp kjemper for nærpolitiet på Romerike!

Sist endret: 16.03.2017 #Akershus
Vi sier ja til nærpoliti og nei til fjernpoliti, fastslår førstekandidat Morten Vollset

Regjeringen fremmet 6. mars sitt forslag til politireform. Forslaget legger opp til en sentralisering av politikraft og makt. Regjeringen foreslår å overlate all styring av politiet, herunder strukturelle grep, til Politidirektoratet. Regjeringen kaller dette en nærpolitireform, men legger i stedet opp til en fjernpolitireform, hvor sentralisering er løsningen. Senterpartiet ønsker et forebyggende politi med lokal tilstedeværelse og lokalkunnskap.

Omorganiseringen av Follo politidistrikt var en prøvestein for politireformen. I Follo la man ned lensmannskontorene og opprettet to politistasjoner; i Askim og i Ski. Nå er det ikke en gang døgnvakt som er åpen for publikum helg og natt. Dette omtales som en suksess og brukes som argumentasjon for regjeringens sentralisering. Det bildet kan og må nyanseres. En må spørre seg hva slags polititilbud Follo-befolkningen har fått. I innbyggerundersøkelsen som kom ut like før jul i 2014 skårer Follo veldig dårlig på tilgjengelighet, synlighet og tilgjengelighet ved aktuelle hendelser (112). I tillegg kommer Follo politidistrikt lavt ut på «kompetanse» og «åpenhet». I Follo er det også en lav prosentandel av befolkningen som ikke har vært utsatt for kriminalitet. Mye tyder på at Follos befolkning har fått en dårligere polititjeneste etter omorganiseringen. En omorganisering regjeringen nå vil innføre i hele landet.

Akershus Sp er opptatt av lokal tilstedeværelse, kompetente lokale fagmiljø og forebygging. Det trengs en reell styrking av lokalt politi, økt påtalekapasitet og bedre bemanning. Erfaringene fra Follo sår tvil om en slik politireform regjeringen legger opp til vil frigjøre ressurser til politiets kjerneoppgaver. Tvert imot kan vi oppleve et fjernpoliti med mer administrasjon og byråkrati. Derfor vil Sp styrke nærpolitiet. Det er ikke riktig medisin å legge ned lensmannskontorene på Romerike. Et synlig lokalt politi er viktig for tillitt, forebygging, tilgjengelighet, beredskap og responstid. Da lensmannskontorene i Follo ble lagt ned, sank befolkningens tillitt til politiet.

Vi må sikre at endringer i lokal struktur må avgjøres av regjeringen og at berørte kommuner må tas med på råd. Det er demokratisk uheldig om framtidig organisering skal avgjøres administrativt av et fagdirektorat (slik regjeringen foreslår) frikoblet fra politisk styring. Sp håper nå opposisjonen på Stortinget står sammen for nærpolitiet, og ikke lar seg rive med av regjeringens store sentraliseringsbehov. Det vil være et irreversibelt eksperiment.