Meny

Verdivalg ? spesialpedagogiske sentra.

Sist endret: 16 03 2017

Senterpartiets fylkesårsmøte vedtok i helga en uttalelse relatert til de spesialpedagogiske sentra. Saken skal opp under fylkestingets samling på Fauske denne uka. - Dette er en svært viktig sak for oss, uttaler gruppeleder Ann-Hege Lervåg.

Verdivalg – spesialpedagogiske sentra.

Det er kommuner og fylkeskommuner som i gjeldende lov- og regelverk har ansvaret for førskolen og den 13-årige grunnopplæringen. Hver kommune og fylkeskommune er ifølge Opplæringslova forpliktet til å ha en Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjeneste). Kommunen/fylkeskommunen kan selv velge hvordan tjenesten skal organiseres.

Det statlige spesialpedagogiske støttesystemet (Statped) skal tilby spesialpedagogisk spisskompetanse innenfor lavfrekvente vanskeområder hvor det ikke kan forventes at PP-tjenesten har kompetanse.

De spesialpedagogiske sentrene i Nordland har kompetanse på både høyfrekvente og lavfrekvente vanskeområder. I forbindelse med Statpeds omorganiseringsprosess foreslår Fylkesrådet nedleggelse av sentrene. Statped har overtatt 12 av 36 stillinger ved sentrene. Fylkeskommunens foreslåtte nedleggelse av sentrene skaper store bekymringer da:

  • Statped har i dag ikke bygd opp kompetanse og ressurser innenfor lavfrekvente vanskeområder. Kompliserte vanskeområder vil inntil videre bli overført til Bredtvedt kompetansesenter i Oslo.
  • Statped tar ikke ansvar for høyfrekvente vanskeområder da PP-tjenesten skal håndtere slike. Det er ikke opparbeidet slik kompetanse eller ressurser hos de regionale PP-tjenestene i Nordland.

Usikkerheten rundt Statped sin fremtidige rolle er betydelig. Det er ikke klart hvilke økonomiske rammer Statped Nord vil få. Hvilken tidsplan en benytter er ikke klart utover at omorganiseringsprosessen har navnet Statped 2014-2017. Hvilke ressurser og kompetanse Statped vil ha etter omorganiseringen er heller ikke avklart.

Fylkesrådets forslag er at inntil ny struktur er etablert skal brukerne ivaretas gjennom oppfølgingsplaner. I og med at Fylkestinget ikke har myndighet til å gjøre vedtak for kommunene eller PP-tjenesten, vil en gå ut fra at det vil være sentrene som skal utarbeide planene. Fylkesrådet foreslår at sentrene skal være avviklet innen utgangen av 2013. Det er derfor stor bekymring knyttet til at planene skal utarbeides samtidig som personellet ved sentrene er i en omplasserings- og oppsigelsesfase.

Nordland Senterparti er derfor på kort sikt svært bekymret for brukernes tilbud i tidsrommet før PP-tjenesten har opparbeidet sin kompetanse. På lang sikt er Nordland Senterparti meget bekymret kommunenes mulighet til å opparbeide slik kompetanse innenfor de regionale PP-tjenestene.

Nordland Senterparti mener de spesialpedagogiske sentrene skal opprettholdes med dagens drift inntil en har fått klarhet i Statpeds fremtidige rolle og nødvendig kompetanse er opparbeidet hos Statped og PP-tjenesten.