Meny

Ett statsborgerskap – lojalitet til ett land

Av Trygve Slagsvold Vedum, leder for Senterpartiet og Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant for Senterpartiet

Regjeringa ønsker å endre ett av grunnprinsippene i samfunnet vårt: Prinsippet om at du er borger av bare ett land. At du har lojalitet til ett land. At vi som borgere har like plikter og rettigheter overfor det samme landet.

Regjeringa med Frp i Justis- og beredskapsdepartementet går inn for å avvikle grunnprinsippet om ett statsborgerskap. Forslaget (som allerede har vært på høring) innebærer at det ikke lenger skal være krav om å si ifra seg sitt tidligere statsborgerskap for å bli norsk borger. Regjeringa foreslår også ny bestemmelse om gjenerverv av norsk statsborgerskap for personer som tidligere har tapt dette ved erverv av annet statsborgerskap

Regjeringa med Frp i spissen går inn for dette verdiradikale, betenkelige forslaget om å innføre dobbelt statsborgerskap, noe som vil forandre Norge. En slik grunnleggende endring i hvordan vi håndterer medlemskap i staten Norge fortjener folkelig samtale og debatt, ikke minst av hensyn til vårt folkestyre og dets legitimitet.

Senterpartiet ser samfunnet som et langsiktig og forpliktende fellesskap. Vi tror på fellesskapet i nasjonalstaten. Et fellesskap der du både yter og mottar. Et fellesskap som gir retter og plikter. Gjennom stemmeretten har vi rett til å velge landets ledere og påvirke landets utvikling. Gjennom verneplikten har mange i ytterste konsekvens plikt til å ofre livet for landets frihet.

Gjennom vårt statsborgerskap, medlemskapet i staten Norge, deler vi et avgjørende viktig skjebnefellesskap. I dette fellesskapet skal det ikke herske usikkerhet om norske borgeres lojalitet og forpliktelser.

Statsborgerskapet er både en bærebjelke og en nødvendig betingelse for et demokrati. Det stiller alle borgere likt og jevnbyrdig med henhold til deltakelse, rettigheter og plikter. Gjennom dobbelt statsborgerskap skapes forskjeller mellom norske borgere: Mellom flertallet av norske borgere som bare vil ha statsborgerskap i Norge og dem som har/får statsborgerskap også i et annet land. Dette gir ulikhet og forskjellsbehandling som resultat: innført ved lov.

De som da får dobbelt statsborgerskap får rettigheter og plikter i to land. Disse får dermed interesser i to land. Med dette følger bånd og lojalitet til to land.  Dette vil være et grunnleggende brudd på prinsippet om at alle norske borgere er jevnbyrdige. Det bryter også med den klare normen i vår politiske kultur om at ingen skal ha egne politiske privilegier. Som borgere skal vi være jevnbyrdige.

Like rettigheter og plikter overfor offentlige myndigheter har gitt grunnlag for forståelse og tillit mellom norske borgere i ulike deler av landet. Det har fremmet forståelsen av at vi er i samme båt — at vi er bundet sammen og at vi lever i et fellesskap.

Dobbelt statsborgerskap vil være ukjent for andre. Nordmenn vil ikke vite hvilke andre landsmenn som også er medlem av andre lands politiske fellesskap, og hvilke interesser de har der som kan påvirke deres standpunkter og handlinger i Norge. Dette vil ikke fremme tillit, og vil ikke bidra til nødvendig styrking av samfunnsinstitusjoner og fellesordninger som er avhengige av solidaritet og fellesinnsats.

I dag er hovedregelen i statsborgerloven at man bare kan ha norsk statsborgerskap. Det kan gjøres unntak, jf. paragraf 10 i loven, dersom det foreligger spesielle omstendigheter.

Nasjonalstaten er den svakeste sitt sterkeste vern. Et fellesskap bundet sammen av statsborgerskapet – et fellesskap der vi løfter hverandre. Senterpartiet går imot større ulikhet og forskjellsbehandling og er derfor imot å innføre dobbelt statsborgerskap.