Meny

Nedleggelse av Andøya flystasjon vil være et svik mot norsk sikkerhet og beredskap

Av Liv Signe Navarsete, forsvarspolitisk talskvinne for Senterpartiet – Willfred Nordlund, stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Nordland – Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Nordland.

Et flertall på Stortinget kan tirsdag 5. juni begå et historisk feilgrep med potensielt store konsekvenser. Dersom Høyre, Frp og Ap holder fast på sin plan om å legge ned Andøya flystasjon, svekkes norsk forsvarsevne og tryggheten til norske borgere. Partiene gjør et vedtak som raskt kan vise seg å tappe Forsvaret for milliarder av kroner og rive fra hverandre et topp fungerende fagmiljø.

Muligens som et forsøk på å legitimere den stadig mer upopulære langtidsplanen for Forsvaret, stod Høyre, Frp og Arbeiderpartiet inne i en merknad høsten 2016 som slo fast at «dersom det fremkommer vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget, legger komiteen til grunn at regjeringen kommer tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2017 med en oppdatering».  Nå vet vi at det har kommet vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget for nedlegginga av Andøya flystasjon.

Både Ap og regjeringen begrunnet lenge behovet for å legge ned Andøya flystasjon med manglende luftvern. Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talskvinne, Anniken Huitfeldt, slo fast at «for meg ble det helt avgjørende at en moderne overvåkingsbase for framtida trenger luftvern».  Allerede under behandlingen av langtidsplanen vedgikk imidlertid regjeringen at «Dimensjonerende forbruk for henholdsvis norske kampfly, maritime overvåkningsfly og allierte fly vil ikke kunne inntreffe samtidig, på grunnlag av andre begrensende faktorer og operative vurderinger». I en krig skal åpenbart kampfly være på Evenes. Altså skal ikke overvåkningsfly være der, i følge svaret som regjeringen ga. Kvalitetssikringen (KS1) av konseptvalgutredningen (KVU) for Evenes flystasjon bekrefter dette: «Vi forstår det slik at det ikke planlegges å operere MPA fra Evenes under høyintensitetsoperasjoner. Vi savner en forklaring på hvordan MPA-ene skal løse sine oppgaver i nordområdene i en væpnet konflikt. Dette burde vært utredet.»

18. april kunne NRK avdekke følgende: «Bakke-Jensen avviser at luftvernbeskyttelse av de maritime overvåkingsflyene ble brukt som et avgjørende argument for å velge Evenes som ny base. – En delt løsning ble ikke valgt fordi dette uansett ble for dyrt, sier Bakke-Jensen». Altså er ikke lenger Luftvern noe avgjørende argument. Overvåkningsflyene er, som kvalitetssikringen slo fast, ikke ment å brukes i krigsområder eller det KS1 beskriver som «høyintensitetsoperasjoner».

Hva så med kostnadsargumentet, som Høyres nåværende forsvarsminister nå hevder var avgjørende for å legge ned Andøya flystasjon?  I langtidsplanen skisserte regjeringen fem klare, ulike alternativer. Ett av alternativene som regjeringen skisserte var å ha både overvåkningsfly og kampfly på Evenes, men samtidig bevare Andøya som «beredskapsbase». Hva innebar det å bevare Andøya som såkalt beredskapsbase? Jo, det var å videreføre «nødvendig infrastruktur for egne eller allierte operasjoner i krise og væpnet konflikt». Å bevare «nødvendig infrastruktur» på Andøya, stemte imidlertid Høyre, Frp og Ap nei til, fordi de mente det var for dyrt. I følge regjeringen ville dette koste 2,7 mrd. kroner over en 20-års periode. Da regjeringen ved en komplett nedleggelse av Andøya flystasjon hevdet å ville spare 4 milliarder, fortonet det seg lite attraktivt å bevare Andøya som beredskapsbase. Da ville jo om lag to tredjedeler av den estimerte innsparingen være spist opp, og argumentet om innsparing falt bort.

Onsdag 9. mai kom dessverre nyheten vi har kjempet for å unngå. Ap bestemte seg for at de, på tross av informasjonen som var kommet ut, likevel ville legge ned Andøya flystasjon. Derimot vil Ap, med Høyre og Frps velsignelse, gi Andøya «beredskapsansvar som forsterkningsbase». Fremtidens «forsterkningsbase» på Andøya skal altså ikke inneholde nødvendig infrastruktur, men skal visst nok fortsatt beholde en lang rullebane. Hvor mye denne «forsterkningsbasen» uten nødvendig infrastruktur vil koste ser hverken Ap, Høyre eller Frp ut til å vite. Det vi derimot vet er at Evenes-utbygginga anslås nå, i følge kvalitetssikringa av Konseptvalgutredninga, til å bli nær én milliard dyrere enn regjeringa la til grunn.

Regjeringen skal i høst legge frem en utredning om fremtidig basestruktur og mottak av allierte styrker i Norge. Høyre, Frp og Arbeiderpartiet legger altså ned Andøya flystasjon, den beste militære flystasjonen vi har i Nord, før man har en plan på hvor og hvordan Norge skal motta allierte forsterkninger dersom Norge havner i krig.

Det har ikke manglet på råd og innspill fra både flygere, teknikere og øvrige ansatte i Forsvaret. Norges offisersforbund er krystallklare på at Andøya flystasjon må bevares. Måten Høyre, Frp og Ap fullstendig ignorerer folks bekymringer og grasrotas innspill på, minner sterkt om de samme partienes behandling av suverenitetsoverføringen til EUs energibyrå.

Den absolutt viktigste oppgaven for norske folkevalgte er å sikre norske borgeres trygghet. Nedleggelsen av Andøya flystasjon er et alvorlig feilgrep. Dette gir en risiko vi alle nå må bære.