Meny
2020 Fiskebåter ved kai, Hasvik i Finnmark

Fisken tilhører folket, fiskeriet er en nøkkelnæring langs kysten

Vedtatt på landsmøte i Senterpartiets samepolitiske råd 03.03.2021

Landsmøte i Senterpartiets samepolitiske råd ønsker alternativer til dagens kjøp og salg av kvoter. En fremtidig omlegging av dagens system må sikre forutsigbarhet og trygghet for alle aktører som har investert i båt og kvoter. Staten må i fremtiden ha en aktiv rolle i fordelingen av kvoter.

Ressursene i havet og langs kysten er fellesskapets eiendom og skal sikres for framtidige generasjoner. Bærekraftig ressursforvaltning og nasjonal råderett er viktig for å sikre både en lønnsom og innovativ fiskerinæring og fiskeindustri. Fiskerinæringa er også meget viktig for å videreføre den sjøsamiske kulturen, samisk språk og bosetting i sjøsamiske områder.

Fiskeriressursene skal fortsatt eies av det norske folk i fellesskap. Vi vil forvalte ressursene, rettigheter og kvoter på en måte som ikke bidrar til sentralisering verken innad i regioner eller mellom landsdeler. Senterpartiet vil ha en variert fiskeflåte. Det er behov for både sjarken og tråleren. Det er ikke ønskelig å samle stadig flere kvoter på stadig færre hender.

Dagens rekruttering skjer i all hovedsak gjennom den åpne gruppen, der alle må dele på det lille kvantumet denne gruppen har fått tildelt. Kvantum til rekruttering bør i fremtiden tas fra den totale kvoten. Å sikre næringsgrunnlaget for den åpne gruppen er viktig, og vil også legge til rette for ungdommenes mulighet til å komme seg inn og prøve fiskeryrket.

De som ønsker mer fart i struktureringen og evigvarende kvoter vil ikke få dette av Senterpartiet. Senterpartiets står for en fiskeripolitikk som setter kysten og levende kystsamfunn først.

Landsmøte i Senterpartiets samepolitiske råd mener fiskerinæringen i Sapmi har unike muligheter. Skal vi lykkes med å ta ut potensialet må lokalsamfunnene langs kysten nyte godt av fisken. Fiske som en viktig sjøsamisk næring må vies spesiell oppmerksomhet, slik at tiltak ikke truer levegrunnlaget for sjøsamiske samfunn, men sikrer økt verdiskapning lokalt.