Meny

Stopp omstrukturering som rammer samers rettsikkerhet

Vedtatt på landsmøte i Senterpartiets samepolitiske råd 03.03.2021

Omstruktureringen av domstolene dreier seg mye folketall, geografi og generell organisering. Den samiske dimensjonen vies ikke nok oppmerksomhet.

Omstruktureringen fører til at vi ikke lengre vil ha en egen domstol med særkompetanse og ansvar for samiske saker, men en ordinær domstol for Øst-Finnmark som geografisk område.

Sis Finnmarkku diggegoddi/ Indre Finnmark tingrett har i løpet av sine 20 år bygd opp en unik kompetanse på samisk som rettsspråk, og anerkjennelse av samiske rettskilder og en samisk rettsforståelse. Denne tingretten er også den viktigste rekrutteringsinstitusjonen for jurister med kompetanse på samisk språk, kultur og sedvaner. Tingretten har samisk som dagligspråk, og der gjøres en stor jobb i videre utvikling av den samiske dimensjonen i rettsvesenet.

Senterpartiets Samepolitiske råd er meget kritisk til denne omstruktureringen, som rammer denne domstolens rolle i å bidra i den rettspolitiske debatt med spesielt fokus på samiske rettsspørsmål.

Det som derimot bør gjøres, er å endre vernetingsbestemmelsene, slik at også samer i andre deler av Norge får mulighet til å føre sine saker for en domstol som fullt ut ivaretar samisk språk, kultur og rettsforståelse.