Meny

Dårlig nytt for landbruket på Agder

Høyre, AP, MDG og Venstre er villige til å ofre landbruket på Agder i klimaets navn.

Senterpartiet fremmet i fylkesutvalget forslag om følgende tillegg til fylkets høringsuttalelse til Klimakur 2030, og fikk dessverre bare støtte fra Krf og FrP:

 Kostholdstiltaket i Klimakur 2030 fokuserer et redusert forbruk av rødt kjøtt og en overgang til fiske- og plantebasertkosthold. Dette vil medføre endret behov for kjøtt i markedet. I denne sammenheng er det viktig å øke andelen norsk kjøtt og redusere andelen importert kjøtt i totalkonsumet. Det må være et viktig mål å opprettholde sysselsettingen i norsk landbruk og øke graden av norsk selvforsyning.

Det er viktig at det legges til grunn at store deler av arealet som nyttiggjøres til husdyrhold i Norge ikke er egnet til korn, frukt eller grønnsaksproduksjon. En sterk reduksjon i norsk husdyrhold vil legge landbruksareal brakk og vil medføre en sentralisering av norsk landbruk ved at småbruk med små og spredte jordbruksteiger i klimatiske vanskelig områder ikke vil være omstillingsdyktige. Dette er spesielt aktuelt i et husdyrfylke som Agder. Ved en omstilling som skissert i Klimakur 2030 må følgende legges til grunn:

  • andelen norsk kjøtt økes og andelen importert kjøtt reduseres i totalkonsumet
  • Selvforsyningsgraden økes innenfor alle landbruksområder
  • Sysselsettingen i norsk landbruk opprettholdes
  • Landbruksareal skal ikke legges brakk på grunn av en omstilling. Arealenes egnethet for ulike typer landbruksproduksjon må være styrende for utnyttingen.

 Det er på tide å bygge norsk landbruk opp, og ikke ned.