Meny
2018 - Skogsbilvei

Plant mer skog!

Agder Senterparti mener at dersom vi skal få til et grønt skifte, må det legges til rette for økt bruk av skog og tre. Skogens rolle i klimakampen er tillagt betydelig vekt i regjeringens klimaplan, og det med god grunn. Vi savner bare at planen følges opp av konkret handling.

Årlig binder skogen omkring halvparten av Norges klimagassutslipp. I tillegg erstatter fornybare trevarer fossile produkter som også gir en stor positiv klimaeffekt.

I regjeringens klimaplan er det lagt fram spesifikke tiltak for å øke opptaket av CO2 i skogen. I tillegg til å videreføre et aktivt skogbruk, foreslås det også nye tiltak for å styrke skogens tilvekst. Dette er tiltak som både øker opptaket av karbon underveis i vekstperioden og gir bedre kvalitet på tømmeret når det skal hogges.

Dette er tiltak som gir stor klimaeffekt noe frem i tid, mens bruken av trebaserte produkter reduserer utslippene umiddelbart. Effekten av et aktivt skogbruk er imidlertid så stor at det kan bidra til å øke opptaket i norsk skog med 6,5-8 millioner tonn CO 2 årlig i 2100.

Agder Senterparti mener det må legges til rette for skogplanting på arealer hvor det i dag vokser busker og kratt. Ved å erstatte kratt og villnis med skog, øker opptaket av CO2 vesentlig og det bidrar til å styrke framtidas skogressurs. Skogplanting som klimatiltak er nøye utredet og utprøvd i Norge. Det er derfor på høy tid at det legges til rette for skogplanting på nye arealer, så lenge det ikke plantes på dyrkbar mark.

Vi mener på lik linje med Miljødirektoratet at det er mulig å plante 1 million dekar i løpet av en 20 års periode uten å komme i konflikt med miljøhensyn. Innsatsen nå må trappes opp med sikte på å plante 50.000 dekar allerede i 2023.

Skog er en fornybar ressurs. Men skal vi klare å bruke skogens potensiale for å få til et grønt skifte i Norge, må investeringene i fastlandsindustrien økes radikalt. Økt etterspørsel av norsk tømmer, gir økte priser og vil gi økte insentiver for å drive et aktivt skogbruk. Dette resulterer igjen i økt tilvekst og økt binding av CO2.